Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
25 January 2022 /  سه شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰

چند روز ترس را در خانه بگذاریم و به خیابان بیاییم و با دلاوری و خرد و سازماندهی میهنمان را آزاد کنیم و یک عمر با احترام و افتخار زندگی کنیم.

چند روز ترس را در خانه بگذاریم و به خیابان بیاییم و با دلاوری و خرد و سازماندهی میهنمان را آزاد کنیم و یک عمر با احترام و افتخار زندگی کنیم.

پرسش: اگر باورهای مذهبی خود را زیر سوال بریم، چه جایگزینی وجود دارد؟

پرسش: اگر باورهای مذهبی خود را زیر سوال بریم، چه جایگزینی وجود دارد؟
پاسخ: معنویت خودساخته؛ معنویتی که با خرد و احساس اصیل انسانی ساخته شده است و در آن، کشف حقیقت هستی و عشق آگاهانه و رو به تعمیق به انسان و زندگی ماجرای بی پایان هر روزه است.

با خرد و اخلاق ایرانی خواهیم ساخت آزاد و آباد.

با خرد و اخلاق
ایرانی خواهیم ساخت
آزاد و آباد.

تقلید!!

هرفرد ازین مقلدینم //
گویند بیا بشو سوارم

از خرد و اراده خود برای تعیین سرنوشت خویش استفاده کن

چگونه باشم؟ از خرد و اراده خود برای تعیین سرنوشت خویش استفاده کن

مردمسالاری عبارت است از مدیریت رده های خرد و کلان جامعه توسط واحدهای سازمان یافته ی مردمی

مردمسالاری عبارت است از مدیریت رده های خرد و کلان جامعه توسط واحدهای سازمان یافته ی مردمی

سازماندهی اجتماعی

قدرت اجتماعی توان سازمان یافته ی مردم است برای به دست گرفتن سرنوشت خود از طریق مدیریت خرد و کلان جامعه در یک مسیر درازمدت.

کار ما در جمع خودرهاگران

کار ما در جمع خودرهاگران ترویج عقلانیت و اخلاق است.

زیر بنای فکری، هدف، استراتژی و تاکتیک در چند کلام

جامعه ای که در آن جان و کرامت انسان به طور نهادینه محافظت می شود و هرکس امکان و اختیار تعریف خود و تحقق خوشبختی را دارد.

کار ما در جمع خودرهاگران پایه ریزی مدیریت خرد و کلان جامعه توسط شبکه های واحدهای سازمان یافته ی مردمی است.

کار ما در جمع خودرهاگران پایه ریزی مدیریت خرد و کلان جامعه توسط شبکه های واحدهای سازمان یافته ی مردمی است.