Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
13 August 2022 /  شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

قدرت اجتماعی از این دست ها بر می خیزد.

سازمان خودرهاگران در مسیر ایجاد خودآگاهی و خودسازماندهی میان محرومان جامعه

ناامیدی ساختگی میلیون ها ایرانی – کورش عرفانی

آزاد کردن ایران و پایان بخشیدن به عمر رژیم ورشکسته ی جمهوری اسلامی نه فقط ممکن که آسان است، اما همتی می خواهد که باید این ناامیدان مصنوعی، این ناامیدان خودخواسته، به خرج دهند، از دروغ گفتن به خویش دست بردارند، عنصر شهامت را در خویش تقویت کنند و بیایند در صحنه ی مبارزه و به فراخور توان خویش، مسئولیت قبول کنند و به این ترتیب، بازیگران حرکتی شوند که شانس موفقیتی بالا دارد و در پس آن، ایرانی را خواهیم داشت آباد و ایرانیانی آزاد.

چرا تغییر از پایین، یعنی خودآگاهی و خودسازماندهی مردم، لازم است؟

خط استراتژیک سازمان خودرهاگران برای تغییرات در ایران بر اساس بنیان گذاشتن قدرت اجتماعی است. یعنی تقویت خودآگاهی و خودسازماندهی اجتماعی مردم. اما چرا؟

قدرت اجتماعی را که ساختید قدرت سیاسی هم در دست شماست

سازمان خودرهاگران از روز نخست تلاش کرده است که کار مشارکتی سازمان یافته و دمکراتیک را میان ایرانیان تشویق و ترغیب کند. تکیه ی ما بر روی گفتمانی رها شده از قید و بندهای تشکیلاتی و روابط عمودی بوده است. ما بر خصلت اجتماعی، ارادی، آزاد و روابط افقی تاکید داشته و سعی در عمل کردن در این باره داشته ایم. بنابراین دائم گفته و می گوییم که این دمکراسی نیست که مشارکت را می سازد، این مشارکت است که دمکراسی را می سازد.

جزوه ی راهنمای کاری برای تشکیل گروه های اجتماعی فعالیت در داخل کشور

این جزوه طوری تنظیم شده است که بتوانید بدون نیاز به تماس مستمر با ما خود بر اساس راهنمایی های آن از یکسو و ابتکار و خلاقیت و ایده های خود از سوی دیگر اقدام به کار جمعی بکنید. اما در صورتی که نیازی به تماس با ما دیدید با این ایمیل مکاتبه کنید: khodrahagaran@gmail.com

ما می توانیم برای شما مطالب بیشتری را در زمینه های نظری و عملی مبارزه ارسال کنیم. شما هم چنین می توانید به مطالب ما از طریق آدرس زیر دسترسی داشته باشید.
www.khodrahagaran.org