بیانیه ی سازمان خودرهاگران به مناسبت چهارمین سالروز تاسیس سازمان

ژانویه 23, 2014 admin 0

شاید بزرگترین دستآورد کار سازمان خودرهاگران در چهار سال گذشته تلاش برای قرار دادن انسان و ارزش جان و حرمت در بطن گفتمان سیاسی بخش های فعال و کنشگر ایرانی در داخل و خارج از کشور بوده است. می بینیم که در سایه ی تلاش های پی گیری تشکل هایی مانند خودرهاگران بحث انسان مداری و جایگاه ارزشمند جان و کرامت انسانی به گفتمان سیاسی و روشنفکری ایران راه یافت و در آن مستقر شد.

راز بقای نابرابری طبقاتی در این است که محرومان به محرومیت خویش خو گرفته و آن را عادی می پندارند. خودرهاگری یعنی رهایی از باور به عادی بودن محرومیت و تلاش سازمان یافته برای پایان بخشیدن به آن.

آوریل 25, 2013 admin 0

راز بقای نابرابری طبقاتی در این است که محرومان به محرومیت خویش خو گرفته و آن را عادی می پندارند.
خودرهاگری یعنی رهایی از باور به عادی بودن محرومیت و تلاش سازمان یافته برای پایان بخشیدن به آن.