Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
28 September 2022 /  چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱

بیانیه ی سازمان خودرهاگران به مناسبت چهارمین سالروز تاسیس سازمان

شاید بزرگترین دستآورد کار سازمان خودرهاگران در چهار سال گذشته تلاش برای قرار دادن انسان و ارزش جان و حرمت در بطن گفتمان سیاسی بخش های فعال و کنشگر ایرانی در داخل و خارج از کشور بوده است. می بینیم که در سایه ی تلاش های پی گیری تشکل هایی مانند خودرهاگران بحث انسان مداری و جایگاه ارزشمند جان و کرامت انسانی به گفتمان سیاسی و روشنفکری ایران راه یافت و در آن مستقر شد.

راز بقای نابرابری طبقاتی در این است که محرومان به محرومیت خویش خو گرفته و آن را عادی می پندارند. خودرهاگری یعنی رهایی از باور به عادی بودن محرومیت و تلاش سازمان یافته برای پایان بخشیدن به آن.

راز بقای نابرابری طبقاتی در این است که محرومان به محرومیت خویش خو گرفته و آن را عادی می پندارند.
خودرهاگری یعنی رهایی از باور به عادی بودن محرومیت و تلاش سازمان یافته برای پایان بخشیدن به آن.

خودرهاگری: پایان بخشیدن به اسارت از طریق خودسازماندهی

خودرهاگری: پایان بخشیدن به اسارت از طریق خودسازماندهی

خودرهاگری: باور به این که هر کس نجات بخش خویش است.

خودرهاگری: باور به این که هر کس نجات بخش خویش است.

خودرهاگری: بنا گذاشتن کسب آزادی خود بر روی خودباوری

خودرهاگری: بنا گذاشتن کسب آزادی خود بر روی خودباوری

خودرهاگری: فن بی نیاز شدن از دیگری برای کسب رهایی خویش.

خودرهاگری: فن بی نیاز شدن از دیگری برای کسب رهایی خویش.

خودرهاگری یعنی تحول را از درون خویش شروع کردن.

خودرهاگری یعنی عشق به انسان را در وجود خویش درونی کردن.

خودرهاگری یعنی به خود باور داشتن.

خودرهاگری یعنی به خود باور داشتن.

خودرهاگری یعنی عشق به انسان را در وجود خویش درونی کردن.

خودرهاگری یعنی عشق به انسان را در وجود خویش درونی کردن.

خودرهاگری یعنی بی نهایت را در خویش جستجو کردن.

خودرهاگری یعنی بی نهایت را در خویش جستجو کردن.