Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
2 July 2022 /  شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱

از باور‌های خودرهاگران

انسان برتر از هر پدیده ای در هستی شناخته شده است.

در جامعه ی انسانی افراد نه دشمن طبیعت و حیوانات، که دوست آنها هستند.

از باور‌های خودرهاگران: در جامعه ی انسانی افراد نه دشمن طبیعت و حیوانات، که دوست آنها هستند.

به‌جای فدرالیسم و قوم‌گرایی به فکر قدرت اجتماعی باشیم – کورش عرفانی

مشکل در تمرکز قدرت در دست غیرکُرد و غیرآذری نیست، مشکل در تمرکز قدرت در دست حکومت است، هر حکومتی. راهکار در جدا شدن کُرد و آذری از مجموعه‌ی ایران نیست، در این است که قدرت اجتماعی در جای‌جای ایران شکل گیرد. نیاز به این است که شهروند ایرانی، آذری و خراسانی و خوزستانی و بلوچ و کُرد و غیره در سرنوشت اجتماعی خویش و نه در جست‌وجوی تعیین تکلیف قومی خویش فعال شوند.

سفارش های خودرهاگران به هموطنان

با کار جمعی و ساختن تیم های شهروندی در مسیر پایان دادن به عمر رژیم تلاش کنیم.

اصول ابتدایی قیام سرنگون ساز به زبان ساده

آماده ی مدیریت دوران گذار باشید.

کارها و وظایف تیم های عملیاتی در داخل کشور

آماده عملیات و هدایت خیزش های اعتراضی مردم باشید.

بدانید آن که شما را به سازش و تسلیم و ترس و بندگی می خواند دشمن است.

بدانید آن که شما را به سازش و تسلیم و ترس و بندگی می خواند دشمن است.

روزکارگر

جمله شده ایم حامی ” آزادیتان را //
چون حاصل کوشید نتان مهربه دنیاست //
بوسم به ادب هم ُرخ وهم بازویتان را

آن کس که به شما نمی گوید بابت ترس از مقام انسانیتان تنرل می کنید از دشمن شما بدتر است.

آن کس که به شما نمی گوید بابت ترس از مقام انسانیتان تنرل می کنید از دشمن شما بدتر است.

شیر بیمارمیهن !!

قصّهء‌ این شیرمادر قصه این میهن است //
کان شدی تکرار دراین میهن ما بار و بار