Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
28 May 2022 /  شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

با درست کردن یک سندیکا از حقمون دفاع کنیم.

با درست کردن یک سندیکا از حقمون دفاع کنیم.

ملتی که در مقابل هجوم دشمنانش از اعضای خود دفاع نکند محکوم به مرگ است.

ملتی که در مقابل هجوم دشمنانش از اعضای خود دفاع نکند محکوم به مرگ است.

چگونه عده ای به اسم اپوزیسیون مخاطبان را مسخره می کنند؟

از طریق گفتن این که ما باید کتک بخوریم و شکنجه و کشته شویم، اما دم نزنیم و از خود دفاع نکنیم.

ملتی که از قهرمانانش دفاع نکند لیاقت آزادی را ندارد.

ملتی که از قهرمانانش دفاع نکند لیاقت آزادی را ندارد.

اپوزیسیون به معنای واقعی نیرویی است که به طور فعالانه از جان ایرانیان دفاع می‌کند.

اپوزیسیون به معنای واقعی نیرویی است که به طور فعالانه از جان ایرانیان دفاع می‌کند.

ایرانیان! بیائید دور یک مفهوم گرد هم آییم: دفاع از جان هر انسان

ایرانیان! بیائید دور یک مفهوم گرد هم آییم: دفاع از جان هر انسان

وقتی به دفاع از شرافت خود برخیزیم ترسی از هیچ نیروی سرکوبگری نخواهیم داشت.

وقتی به دفاع از شرافت خود برخیزیم ترسی از هیچ نیروی سرکوبگری نخواهیم داشت.

خودرهاگران در دو جمله

• انسان مداری: احترام به جان و کرامت انسان را تابع هیچ شرطی و استثنایی ندانید و به طور مطلق از آن دفاع کنید.
• قدرت اجتماعی: با خودسازماندهی کاری کنید که این احترام به جان و کرامت بشر به طور نهادینه در جامعه اعمال شود.

گذر از انقلاب اسیدهای معده به دمکراسی

شناخت نظری شورش ها، بررسی نمونه های تاریخی موجود، بیرون کشیدن راهکارها، آموزش دادن راهکارها و در بین آنها، آموزش خودسازماندهی اجتماعی به لایه هایی که توان جذب این آموزش و اجرای آنها را دارند: شاید یک درصد از جمعیت کنونی جامعه. تمرکز نظری و عملی روی تبدیل شورش به جنبش سبب می شود که اپوزیسیون بتواند از وقت و امکانات و دانش خود در مسیری استفاده کند که قابلیت عملی وقوع دارد.

مردم را به دانش خودسازماندهی مجهز کنیم

با نزدیک شدن زمان تعیین تکلیف رژیم پلید اسلامی، تلاش ها برای ساختن یک آلترناتیو (جایگزین) از سوی جریان های سیاسی افزایش یافته است. ما همزمان با این تلاش ها می کوشیم تا مردم را به دانش خودسازماندهی مجهز کنیم تا با شکل گیری قدرت اجتماعی بتواند در صحنه ی امروز و فردا حضور داشته باشد و از حقوق خود به طور نهادینه دفاع کند.