Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
5 July 2022 /  سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱

در یک جامعه ی انسانی مردم باید بر دولت حکومت کنند.

در یک جامعه ی انسانی
مردم باید بر دولت حکومت کنند.

برخلاف خواست دولت در این پنج روز در تهران بمانید

تعطیلی پنج روزه – “درخواست دولت: تهرانی‌ها به سفر بروند”
این همان کاریست که نباید کرد، باید در تهران ماند و از شهرستان ها به تهران آمد و این چند روز را به جهنمی برای رژیم تبدیل کرد.

مردمی که فاقد خودسازماندهی باشند اسیر دولت خواهند بود.

مردمی که فاقد خودسازماندهی باشند اسیر دولت خواهند بود.

اعتصاب سراسری

با مطرح کردن اعتصاب عمومی میان مردم فضا را برای اجرای آن آماده کنید.

از باور‌های خودرهاگران

انسان برتر از هر پدیده ای در هستی شناخته شده است.

دولت فقط باید قدرت اجرایی برای اجرای قوانین و مقررات مصوبه ی نهادهای مردمی را داشته باشد، نه بیشتر.

از باور‌های خودرهاگران: دولت فقط باید قدرت اجرایی برای اجرای قوانین و مقررات مصوبه ی نهادهای مردمی را داشته باشد، نه بیشتر.

دولت باید کارمند و مزدبگیر مردم باشد نه آقا بالاسر آنها.

از باور‌های خودرهاگران: دولت باید کارمند و مزدبگیر مردم باشد نه آقا بالاسر آنها.

بر در و دیوار شهر بنویسیم : اعتصاب عمومی

ایده ی اعتصاب عمومی را میان کارگران و کارمندان مطرح کنیم.

اعتصاب سراسری بهترین راه برای فلج کردن دولت ضد مردمی حاکم

اعتصاب سراسری بهترین راه برای فلج کردن دولت ضد مردمی حاکم

پول آب، گاز و برق نمی دهیم، چون نداریم. این جوری دولت ضد مردمی را هم ورشکست و آماده ی سقوط می کنیم

پول آب، گاز و برق نمی دهیم، چون نداریم. این جوری دولت ضد مردمی را هم ورشکست و آماده ی سقوط می کنیم