Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
13 August 2022 /  شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

بیانیه ی حزب ایران آباد در مورد روز کارگر

حزب ایران آباد از کارگران سراسر کشور می خواهد که حرکت های پراکنده ی خود را مجهز به هماهنگ سازی بیرونی و سازماندهی درونی کنند و با قدرت در صحنه حضور یابند. رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی تا زمانی که قدرت کارگران را در صحن کارخانه ها و یا در کف خیابان ها و میادین نبیند، هیچ امتیازی به آنها نخواهد داد. کارگران ایران باید بدانند که گرفتن حقشان در گرو قدرت عملی آنهاست، تجمع و درخواست کافی نیست، باید دست به عمل زد و برای عمل هم باید که سازماندهی کرد. بنابراین حلقه ی گمشده ی مبارزات کارگری در ایران نیست مگر سازماندهی تشکیلات کارگری برای پیشبردی مبارزه ای هدفمند، قوی و مداوم.

رهایی طبقه ی کارگر جدا از رهایی انسان نیست.

رهایی طبقه ی کارگر جدا از رهایی انسان نیست.

راز بقای نابرابری طبقاتی در این است که محرومان به محرومیت خویش خو گرفته و آن را عادی می پندارند. خودرهاگری یعنی رهایی از باور به عادی بودن محرومیت و تلاش سازمان یافته برای پایان بخشیدن به آن.

راز بقای نابرابری طبقاتی در این است که محرومان به محرومیت خویش خو گرفته و آن را عادی می پندارند.
خودرهاگری یعنی رهایی از باور به عادی بودن محرومیت و تلاش سازمان یافته برای پایان بخشیدن به آن.

سه گام برای رهایی

۱) غلبه کردن بر ترس و ناامیدی با بهره بری از آگاهی و ارزش های اخلاق انسانی
۲) تلاش برای کار جمعی با افراد مشابه که آماده ی فعالیت برای تغییر هستند.
۳) داشتن هدف، استراتژی و سازمان یافته برای ایجاد دگرگونی برنامه ریزی شده در جامعه ایران

یکشنبه پنجم آذر – عاشورا: برای رهایی کافیست که به خود باور داشته باشیم و خود را سازماندهی کنیم.

یکشنبه پنجم آذر – عاشورا
برای رهایی کافیست که به خود باور داشته باشیم و خود را سازماندهی کنیم.

یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۱- عاشورا: اقدام جمعی برای رهایی لازم است. از فرصت ها استفاده کنیم.

یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۱- عاشورا
اقدام جمعی برای رهایی لازم است. از فرصت ها استفاده کنیم.

رهایی ما نیاز به دو چیز دارد: • دریافتن ارزش انسانی خود • سازماندهی جمعی

رهایی ما نیاز به دو چیز دارد:
• دریافتن ارزش انسانی خود
• سازماندهی جمعی

دل به رهایی خوش نکنید به خودرهایی فکر کنید.

دل به رهایی خوش نکنید
به خودرهایی فکر کنید.

رهایی معنی دار، رهایی ماندگار، خودرهایی است.

رهایی معنی دار،
رهایی ماندگار،
خودرهایی است.

بازگشت به انسان، افقی برای خروج از بن بست تاریخ سیاسی ایران

ظهور «فردیت انسان مدار» در جامعه ی ایرانی تولد آزادی خواهی نهادینه است، آغاز بسترسازی برای مشارکت فعال و سازمان یافته در امر عمومی است، زمینه ساز ظهور قدرت اجتماعی و شکل گیری جامعه ی مدنی است. استقرار انسان مداری در دالان های ذهن فردی و رفتارجمعی ایرانیان گشایشی است به دریچه ی فهم دیگری، احترام متقابل، رعایت حریم شخصی سایرین و احترام به قانون.