Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
27 September 2022 /  سه شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱

با رزم خود, با عزم خود, همگی‌ می شیم وارد گود, رها کنیم ایران خود

با رزم خود با عزم خود همگی‌ می شیم وارد گود رها کنیم ایران خود

ایرانی‌، تو ناجی ایرانی‌

می توانیم یک عمر ناله و زاری کنیم
و می توانیم هم یک روز بجنگیم و رها شویم.
انتخاب با ماست.

با نبرد انسان مدارانه ی خویش ایران را از قید جهل و ترس و فقر رها کنیم.

با نبرد انسان مدارانه ی خویش ایران را از قید جهل و ترس و فقر رها کنیم.

خود را از باورهای تخیل ساخته و خرافی رها سازید، به کهکشان انسانیت وارد شوید تا ببینید که واقعی و زیباست و نهایتی هم ندارد.

خود را از باورهای تخیل ساخته و خرافی رها سازید، به کهکشان انسانیت وارد شوید تا ببینید که واقعی و زیباست و نهایتی هم ندارد.

فرق بزرگی است میان حرکتی که می خواهد مردم در بند را رها کند و حرکتی که زمینه سازی می کند تا مردم در بند خود را رها کنند.

فرق بزرگی است میان حرکتی که می خواهد مردم در بند را رها کند و حرکتی که زمینه سازی می کند تا مردم در بند خود را رها کنند.

از باور‌های خودرهاگران

انسان برتر از هر پدیده ای در هستی شناخته شده است.

ما به این نظریه که عده ای باید بیایند مردم را رها کنند باور نداریم. به خودرهایی مردم باور داریم.

از باور‌های خودرهاگران: ما به این نظریه که عده ای باید بیایند مردم را رها کنند باور نداریم. به خودرهایی مردم باور داریم.

ما به دنبال جامعه ای رها شده از هر آقابالاسر آسمانی و زمینی بر سر انسان ها هستیم.

از باور‌های خودرهاگران: ما به دنبال جامعه ای رها شده از هر آقابالاسر آسمانی و زمینی بر سر انسان ها هستیم.

مگر می شود در ذهن برده زیست و بند از پا بازکرد؟ از بندهای درون رها شوید تا خودرهاگر شوید.

مگر می شود در ذهن برده زیست و بند از پا بازکرد؟
از بندهای درون رها شوید تا خودرهاگر شوید.

آیا می خواهی از بند جمهوری اسلامی رها شوی؟

پس در صدد کار جمعی با دیگران باش!