Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
30 September 2022 /  جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱

با افتخار جان بدهید، با ننگ زندگی نکنید.

با افتخار جان بدهید،
با ننگ زندگی نکنید.

می توانی یک عمر در ذلت زندگی کنی و می توانی یک روز خطر بپذیری.

می توانی یک عمر در ذلت زندگی کنی و
می توانی یک روز خطر بپذیری.

مثل ستار باشیم فقط زنده نباشیم، زندگی کنیم.

مثل ستار باشیم
فقط زنده نباشیم، زندگی کنیم.

خودرهایی یعنی زنده بودن را به جای زندگی اشتباه نگرفتن

خودرهایی یعنی زنده بودن را به جای زندگی اشتباه نگرفتن

چند روز ترس را در خانه بگذاریم و به خیابان بیاییم و با دلاوری و خرد و سازماندهی میهنمان را آزاد کنیم و یک عمر با احترام و افتخار زندگی کنیم.

چند روز ترس را در خانه بگذاریم و به خیابان بیاییم و با دلاوری و خرد و سازماندهی میهنمان را آزاد کنیم و یک عمر با احترام و افتخار زندگی کنیم.

پرسش: اگر باورهای مذهبی خود را زیر سوال بریم، چه جایگزینی وجود دارد؟

پرسش: اگر باورهای مذهبی خود را زیر سوال بریم، چه جایگزینی وجود دارد؟
پاسخ: معنویت خودساخته؛ معنویتی که با خرد و احساس اصیل انسانی ساخته شده است و در آن، کشف حقیقت هستی و عشق آگاهانه و رو به تعمیق به انسان و زندگی ماجرای بی پایان هر روزه است.

زندگی فقط خوردن و خوابیدن و پول درآوردن و بچه ساختن نیست، زندگی هم چنین آزاد زیستن است.

زندگی فقط خوردن و خوابیدن و پول درآوردن و بچه ساختن نیست، زندگی هم چنین آزاد زیستن است.

برای آزادی بمیرید تا زندگی را تجربه کنید.

برای آزادی بمیرید تا زندگی را تجربه کنید.

آن که بی مبارزه و با تحمل استبداد زندگی می کند برای همیشه مرده است و آن که در راه مبارزه با استبداد می میرد برای همیشه زنده است.

آن که بی مبارزه و با تحمل استبداد زندگی می کند برای همیشه مرده است و آن که در راه مبارزه با استبداد می میرد برای همیشه زنده است.

در صورت عدم مداوای زینب، زندگی او در معرض خطر قرار می‌گیرد.

محمد شریف وکیل مدافع زینب جلالیان:
در صورت عدم مداوای زینب، زندگی او در معرض خطر قرار می‌گیرد.