چند روز ترس را در خانه بگذاریم و به خیابان بیاییم و با دلاوری و خرد و سازماندهی میهنمان را آزاد کنیم و یک عمر با احترام و افتخار زندگی کنیم.

سپتامبر 3, 2012 admin 0

چند روز ترس را در خانه بگذاریم و به خیابان بیاییم و با دلاوری و خرد و سازماندهی میهنمان را آزاد کنیم و یک عمر با احترام و افتخار زندگی کنیم.

پرسش: اگر باورهای مذهبی خود را زیر سوال بریم، چه جایگزینی وجود دارد؟

سپتامبر 3, 2012 admin 0

پرسش: اگر باورهای مذهبی خود را زیر سوال بریم، چه جایگزینی وجود دارد؟
پاسخ: معنویت خودساخته؛ معنویتی که با خرد و احساس اصیل انسانی ساخته شده است و در آن، کشف حقیقت هستی و عشق آگاهانه و رو به تعمیق به انسان و زندگی ماجرای بی پایان هر روزه است.