Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
12 August 2022 /  جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

پشتیبانی از فراخوان برگزاری مراسم چهلم ستار بهشتی

پنجشنبه ۲۳ آذر ساعت ۳ تا ۵ بعدازظهر
امام زاده محمد تقی رباط کریم؛ قطعه ۷، ردیف۳، شماره ۱۱

یکشنبه پنجم آذر – عاشورا: در این روز قدرت مردم را به رژیم نشان دهیم.

سازماندهی شده به خیابان بیاییم .آماده باشیم.

ستار بهشتی مظلومانه تر از حسین کشته شد. برای خونخواهی وی آماده باشیم

یکشنبه ۵ آذر – عاشورا
ستار بهشتی مظلومانه تر از حسین کشته شد. برای خونخواهی وی آماده باشیم

انسان‌کشی در استراتژی حفظ نظام

روابط میان نظام حاکم و سیستم حذف بسیار سریع دستخوش تغییر می‌شود. یعنی به جای وابستگی سیستم حذف به نظام، این نظام است که اسیر سیستم حذف می‌شود. مسئولان و کارگزاران سیستم حذف به سرعت در می‌یابند که برای داشتن دست‌های باز و در عین حال حمایت بی قید و شرط دولتمردان، باید چه کنند: آنها سران نظام را از خطرات واقعی و خیالی که نظام را احاطه کرده است می‌ترسانند و خود را یگانه نهاد حائز شرایط برای مقابله با خطرات جا می‌اندازند.

هرگز کسی به جان و حرمت آنها دست درازی نکند، هرگز.

ما ایرانی می خواهیم که در آن ستار بهشتی ها حرفشان را بزنند، جمع تشکیل دهند، عدالتی را که جستجو می کنند به دست بیاورند و هرگز کسی به جان و حرمت آنها دست درازی نکند، هرگز.

ستار بهشتی را کشتند. آیا باز می خواهیم با سکوت و انفعال خویش رژیم را دعوت کنیم که این جنایت را تکرار کند؟

آیا باز می خواهیم با سکوت و انفعال خویش رژیم را دعوت کنیم که این جنایت را تکرار کند؟

ستار بهشتی را کشتند. آیا باز نمی خواهیم اهمیت اتحاد میان مردم و اقدام جمعی را دریابیم؟

آیا باز نمی خواهیم اهمیت اتحاد میان مردم و اقدام جمعی را دریابیم؟

ستار بهشتی را کشتند. آیا باز هم نمی خواهیم ضرورت کار جمعی و سازمان یافته را درک کنیم ؟

آیا باز هم نمی خواهیم ضرورت کار جمعی و سازمان یافته را درک کنیم ؟

ستار بهشتی را کشتند. آیا باز می خواهیم به تاسف خوردن و آه کشیدن اکتفاء کنیم؟

آیا باز می خواهیم به تاسف خوردن و آه کشیدن اکتفاء کنیم؟

ستار بهشتی را کشتند. آیا باز می خواهیم آمران و عاملان این جنایت پلید را بدون مجازات بگذاریم ؟

آیا باز می خواهیم آمران و عاملان این جنایت پلید را بدون مجازات بگذاریم ؟