Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
30 September 2022 /  جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱

از باور‌های خودرهاگران

انسان برتر از هر پدیده ای در هستی شناخته شده است.

ما ستم را به هیچ شکل و اندازه ی خود برنمی تابیم و برای پایان بخشیدن به هر نوع از ستمگری آشکار و پنهان تلاش می کنیم.

از باور‌های خودرهاگران: ما ستم را به هیچ شکل و اندازه ی خود برنمی تابیم و برای پایان بخشیدن به هر نوع از ستمگری آشکار و پنهان تلاش می کنیم.

پایبندی ما به نبرد با ستمگری تا جایی است که از ستم اثری نباشد.

پایبندی ما به نبرد با ستمگری تا جایی است که از ستم اثری نباشد.

خودرهاگران: از عقل و شهامت بهره بریم و شرایط را تغییر دهیم.

اگر کسی به واسطه ی تلاش دیگری آزاد شد نه استفاده از آن را می شناسد و نه راه نگهداری از آن را. در نتیجه به سرعت آن را از دست می دهد.

ستمگر برای تداوم ستمگری بیش از هر کس روی ستم پذیر حساب می کند.

ستمگر برای تداوم ستمگری بیش از هر کس روی ستم پذیر حساب می کند.