Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
2 July 2022 /  شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱

پیوند سرنوشت ایران با تحول سرمایه داری جهانی – کورش عرفانی

در هر یک از این دو سناریو البته سهمی برای منافع مردم ما وجود نخواهد داشت. در سناریو اولی ثروت های ملی مان با جنگ و نظامی گری نابود خواهد گشت و در دومی به صورت قانونی غارت و به جهان ثروتمند تزریق می شوند. آن چه که ضررآفرینی هر دو سناریو را باعث می شود،- یکی سریع و ناگهانی و دیگری آهسته تر و تدریجی-، عنصری است به اسم نظام جمهوری اسلامی. یک نظام ضد مردمی و استبدادی که اجازه ی تبلور یافتن اراده ی ملی را نمی دهد.

شورش ها تبلور خشم جامعه است، این خشم را با عقلانیت هدایت و سازماندهی کنید.

شورش ها تبلور خشم جامعه است، این خشم را با عقلانیت هدایت و سازماندهی کنید.

شورش ها در راهست، در پی تبدیل آنها به فرصت برای سرنگونی باشید.

شورش ها در راهست، در پی تبدیل آنها به فرصت برای سرنگونی باشید.

چند نکته درباره ی روزی که شورش ها آغاز می شود.

مراکز حکومتی را تصرف کنید.

شورش ها ناگزیر فرا خواهند رسید، از آنها برای سرنگونی کل رژیم بهره ببریم.

شورش ها ناگزیر فرا خواهند رسید، از آنها برای سرنگونی کل رژیم بهره ببریم.

با بروز شورش ها باید آماده بود که جمعیت معترض را به سوی تسخیر مراکز دولتی هدایت کنیم.

با بروز شورش ها باید آماده بود که جمعیت معترض را به سوی تسخیر مراکز دولتی هدایت کنیم.

شورش ها ناشی از خشم است، عقلانیت را به درون آن ببریم تا به پیروزی برسد.

شورش ها ناشی از خشم است، عقلانیت را به درون آن ببریم تا به پیروزی برسد.

شورش ها در راهست، برای تبدیل آن به یک جنبش خود را آماده کنید.

شورش ها در راهست، برای تبدیل آن به یک جنبش خود را آماده کنید.

شورش ها در راهست، خود را برای هدایت و مدیریت آن آماده کنید.

شورش ها در راهست، خود را برای هدایت و مدیریت آن آماده کنید.

شورش ها در راهند. آنها را دریابیم.

باید از همین حالا با بهره مند شدن از خلاقیت و توانایی یکدیگر زمینه های یک سازماندهی و خود سازماندهی را درمیان اقشار متفاوت مردم بوجود بیاورند. باجمع های چند نفره از هرفرصتی که پیش می آید اعتراضات صنفی مردم را دامن بزنند. پایه یک قدرت سازمان یافته اجتماعی را می توان با این جمع های کوچک بوجود آورد. بدیهی ست که هر نیرو، سازمان یا شخصیت سیاسی که بتواند این قدرت اجتماعی را سازماندهی نماید، می تواند قدرت سیاسی را نیز در دست بگیرد.