قدرت اجتماعی چیست؟

ژوئن 27, 2012 admin 0

قدرتی است که از مجموع توان نهادهای سازمان یافته ی شهروندی به وجود می آید و از حقوق مردم دفاع می کند.

آیا حکومت های استبدادی اجازه ی شکل گیری قدرت اجتماعی را می دهند؟

ژوئن 21, 2012 admin 0

شکل دهی به قدرت اجتماعی اجازه نمی خواهد. وقتی شهروندان شروع کنند با هم حرف زدن، راه حل یافتن و کار جمعی کردن قدرت اجتماعی بنیان گذاری شده است. فقط می ماند که این کار را گسترش دهیم و به سوی نهادینه کردن آن پیش رویم.

شانس تحقق آزادی در یک جامعه

ژوئن 6, 2012 admin 0

بدون داشتن نهادهای شهروندی مراقب آزادی،
و بدون حاکمیت مبتنی بر رعایت نهادینه ی آزادی،
هرگز آزادی در یک جامعه شانس تحقق نخواهد داشت.

No Image

سازماندهی اجتماعی

می 21, 2012 admin 0

قدرت اجتماعی توان سازمان یافته ی مردم است برای به دست گرفتن سرنوشت خود از طریق مدیریت خرد و کلان جامعه در یک مسیر درازمدت.

درباره ی خودسازماندهی

آوریل 18, 2012 admin 0

خودسازماندهی یعنی اعضای یک جمع به طور مشترک تصمیم گیری می کنند. میان خود تقسیم کار می کنند و سپس با هماهنگی شروع به اجرای تصمیمات می کنند.

No Image

مراحل شکل گیری کار خودسازمان یافته

آوریل 18, 2012 admin 0

مراحل شکل گیری کار خودسازمان یافته :
1. یک نفر با یک یا چند نفر دیگر یک جمع را تاسیس می کند.
2. جمع شروع به فعالیت کرده و گسترش می یابد.
3. جمع با جمع های دیگر پیوند می خورد.
4. اشکال سازمان یافته تر و بزرگتر کار جمعی بروز می کند.
5. قدرت اجتماعی ]سازمان یافته[ بنیان گذاری می شود.