Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
7 July 2022 /  پنج شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱

از باور‌های خودرهاگران

انسان برتر از هر پدیده ای در هستی شناخته شده است.

ما بهشت و جهنم را در همین جهان می دانیم: بهشت جامعه ی انسانی است و جهنم، جامعه ی طبقاتی.

از باور‌های خودرهاگران: ما بهشت و جهنم را در همین جهان می دانیم: بهشت جامعه ی انسانی است و جهنم، جامعه ی طبقاتی.

در جامعه ی انسانی نابرابری طبقاتی جایگاه مادی خود را از دست می دهد.

از باور‌های خودرهاگران: در جامعه ی انسانی نابرابری طبقاتی جایگاه مادی خود را از دست می دهد.

حکومت مردم بر مردم

نه به حکومت دیکتاتوری
نه به حکومت وابسته
نه به حکومت طبقاتی
نه به حکومت نخبگان
آری به حکومت مردم بر مردم.

سازماندهی مردمی

سازماندهی مردمی گام اصلی بنای جامعه ی انسانی است.

سازماندهی مردمی پیش شرط رهایی از ستم طبقاتی است.

سازماندهی مردمی پیش شرط رهایی از ستم طبقاتی است.

به‌جای فدرالیسم و قوم‌گرایی به فکر قدرت اجتماعی باشیم – کورش عرفانی

مشکل در تمرکز قدرت در دست غیرکُرد و غیرآذری نیست، مشکل در تمرکز قدرت در دست حکومت است، هر حکومتی. راهکار در جدا شدن کُرد و آذری از مجموعه‌ی ایران نیست، در این است که قدرت اجتماعی در جای‌جای ایران شکل گیرد. نیاز به این است که شهروند ایرانی، آذری و خراسانی و خوزستانی و بلوچ و کُرد و غیره در سرنوشت اجتماعی خویش و نه در جست‌وجوی تعیین تکلیف قومی خویش فعال شوند.

ما به دنبال آن هستیم که انسان ها از مسخ طبقاتی خویش به هشیاری انسانی خود بازگردند.

ما به دنبال آن هستیم که انسان ها از مسخ طبقاتی خویش به هشیاری انسانی خود بازگردند.

مروری بر پایه های فکری سازمان خودرهاگران در آستانه سومین سالروز تاسیس آن

ما به دنبال یارگیری و جذب نفر نیستیم، ما در پی ترویج اندیشه ی انسان مداری و قدرت اجتماعی در جامعه ی ایران هستیم. تاکتیک ما در شرایط کنونی و برای پیاده کردن استراتژی سازمان عبارت است از اجتماعی کردن این اندیشه. یعنی بردن فکر خودرهاگری، انسان مداری و قدرت اجتماعی به درون لایه های مختلف جامعه ی ایرانی.

به نیکی درون خویش باور داشته باشید و نگذارید که زنگاره های جامعه ی طبقاتی، بر سرشت انسانی شما سیاهی نفرت و بی تفاوتی بنشاند.

به نیکی درون خویش باور داشته باشید و نگذارید که زنگاره های جامعه ی طبقاتی، بر سرشت انسانی شما سیاهی نفرت و بی تفاوتی بنشاند.