Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
27 September 2022 /  سه شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱

عاشورا، غذای نذری و گسترش فقر در ایران

به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی در دام خویش افتاده و از ترس مرگ، شرایط مردن خود را فراهم کرده است. انقلاب اسیدهای معده در راه است. افزایش احتمالی فشارهای ناشی از تحریم‌ها و بروز ضعف دولت در تامین حداقل‌های معیشتی مردم آغازگر حرکتی است که در خود هم ناامیدی میلیون‌ها ایرانی محروم و بیکار شده و گرسنه را دارد و هم خشم یک طبقه متوسط به فقر کشیده شده را. ترکیب این دو زاینده حرکتی می‌تواند باشد که در طول سی سال اخیر نمونه نداشته است.

از خانه به خیابان بیاییم و در انتظار فرصت باشیم تا خشم خویش را ابراز داریم.

یکشنبه ۵ آذر – عاشورا
از خانه به خیابان بیاییم و در انتظار فرصت باشیم تا خشم خویش را ابراز داریم.

پیش به سوی بازیابی حس شرافت و شهامت برای رهاسازی خود و میهن.

یکشنبه ۵ آذر – عاشورا
پیش به سوی بازیابی حس شرافت و شهامت برای رهاسازی خود و میهن.

از ترس مرگ نمیریم. شجاعت و سازماندهی رمز رهایی است.

یکشنبه ۵ آذر – عاشورا
از ترس مرگ نمیریم. شجاعت و سازماندهی رمز رهایی است.

روزی که می توان با تکیه بر شجاعت و سازماندهی تغییر را آغاز کرد.

یکشنبه ۵ آذر – عاشورا
روزی که می توان با تکیه بر شجاعت و سازماندهی تغییر را آغاز کرد.

ستار بهشتی مظلومانه تر از حسین کشته شد. برای خونخواهی وی آماده باشیم

یکشنبه ۵ آذر – عاشورا
ستار بهشتی مظلومانه تر از حسین کشته شد. برای خونخواهی وی آماده باشیم

فاجعه زندگی میلیون ها ایرانی بدتر از فاجعه ی کربلاست. برای تغییر آن آماده باشیم

یکشنبه ۵ آذر – عاشورا
فاجعه زندگی میلیون ها ایرانی بدتر از فاجعه ی کربلاست.
برای تغییر آن آماده باشیم

هیچ مصیبتی گریه آور تر از زندگی میلیون ها ایرانی نیست. برای تغییر آن بپاخیزیم.

یکشنبه ۵ آذر – عاشورا
هیچ مصیبتی گریه آور تر از زندگی میلیون ها ایرانی نیست. برای تغییر آن بپاخیزیم.

یکشنبه پنجم آذر – عاشورا: برنامه زنده از رادیو اتحاد خبر، تحلیل و راهکار

یکشنبه پنجم آذر – عاشورا
برنامه زنده از رادیو اتحاد
خبر، تحلیل و راهکار
www.radioetehad.com

یکشنبه پنجم آذر – عاشورا: برای رهایی کافیست که به خود باور داشته باشیم و خود را سازماندهی کنیم.

یکشنبه پنجم آذر – عاشورا
برای رهایی کافیست که به خود باور داشته باشیم و خود را سازماندهی کنیم.