Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
2 July 2022 /  شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱

شورش ها ناشی از خشم است، عقلانیت را به درون آن ببریم تا به پیروزی برسد.

شورش ها ناشی از خشم است، عقلانیت را به درون آن ببریم تا به پیروزی برسد.

مبانی ابتدایی انسان مداری

انسان برترین ارزش بشریت است.
هیچ چیز برتر از انسان نیست.

از باور‌های خودرهاگران

انسان برتر از هر پدیده ای در هستی شناخته شده است.

نظام تربیتی در جامعه ی انسانی مروج دو چیز بیشتر نیست: عقلانیت (خردگرایی) و شناساندن ارزش جان و کرامت انسان (اخلاق).

از باور‌های خودرهاگران: نظام تربیتی در جامعه ی انسانی مروج دو چیز بیشتر نیست: عقلانیت (خردگرایی) و شناساندن ارزش جان و کرامت انسان (اخلاق).

عقلانیت و اخلاق همه ی آن چیزی است که بشریت برای تامین خوشبختی خود نیاز دارد.

عقلانیت و اخلاق همه ی آن چیزی است که بشریت برای تامین خوشبختی خود نیاز دارد.

کار ما در جمع خودرهاگران

کار ما در جمع خودرهاگران ترویج عقلانیت و اخلاق است.

کار ما در جمع خودرهاگران ترویج عقلانیت و اخلاق است.

کار ما در جمع خودرهاگران ترویج عقلانیت و اخلاق است.

تاریخ ایران را بازخواهیم نوشت، با عقلانیت، اخلاق و دلاوری.

تاریخ ایران را بازخواهیم نوشت، با عقلانیت، اخلاق و دلاوری.

خودرهاگران: رهایی در سازماندهی است.

سازمان خودرهاگران به برانگیختن اندیشه ورزی مشغول است نه تزریق اندیشه ها.

رابطه ی روشنفکر با مردم چگونه باید باشد؟

آن نیرویی در کوتاه مدت بر حرکت توده ها سوار می شود که بتواند با منطق و زبان متناسب با فهم تجربی-احساسی توده ها با آن ها ارتباط برقرار کند و در ایشان انگیزه و امید پدید آورد.