Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
5 July 2022 /  سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱

مردمسالاری اجتماعی به واسطه ی وجود قدرت سازمان یافته ی مردم شکل می گیرد.

مردمسالاری اجتماعی به واسطه ی وجود قدرت سازمان یافته ی مردم شکل می گیرد. قدرت سازمان یافته ی مردم را قدرت اجتماعی می نامند.

شورش ها در راهست، خود را برای هدایت و مدیریت آن آماده کنید.

شورش ها در راهست، خود را برای هدایت و مدیریت آن آماده کنید.

خودرهاگران چه سفارش می کنند

همدیگر را دریافته و با هم کار جمعی کنیم.

مراحل شکل گیری قدرت اجتماعی

مراحل شکل گیری قدرت اجتماعی
۱) تشکیل جمع های کوچک شهروندی در محل کار و زندگی
۲) پیوند خوردن جمع های کوچک و تشکیل نهادهای مدنی مانند سندیکاها
۳) ایجاد پیوند بین نهادهای مدنی و تشکیل شبکه های قدرتمند در حوزه های صنفی واجتماعی
۴) به دست گرفتن مدیریت سطوح مختلف توسط شبکه های اجتماعی و نهادهای شهروند مدار.

با قدرت اجتماعی چه می توان کرد؟

قدرت اجتماعی یعنی قدرت خودسازمان یافته ی مردم.
با قدرت اجتماعی چه می توان کرد؟
۱) رژیم دیکتاتوری را پایین کشید.
۲) دوران گذار را مدیریت کرد.
۳) نقش ضد قدرت را ایفاء کرد.

فرق بزرگی است میان حرکتی که می خواهد به نمایندگی از مردم از بالا آنها را مدیریت و خوشبخت کند و حرکتی که می خواهد مردم پایین و بالای جامعه را مدیریت و خوشبختی خود را تامین کنند.

فرق بزرگی است میان حرکتی که می خواهد به نمایندگی از مردم از بالا آنها را مدیریت و خوشبخت کند و حرکتی که می خواهد مردم پایین و بالای جامعه را مدیریت و خوشبختی خود را تامین کنند.

آماده ی به دست گرفتن کنترل و مدیریت محله، دهکده و شهرستان خود باشید.

آماده ی به دست گرفتن کنترل و مدیریت محله، دهکده و شهرستان خود باشید.

مدیریت پادگانی-‌آخوندی رژیم زلزله‌ای را که در کشور‌های پیشرفته فقط چند زخمی می داشت به یک فاجعه تبدیل کرد.

مدیریت پادگانی-‌آخوندی رژیم زلزله‌ای را که در کشور‌های پیشرفته فقط چند زخمی می داشت به یک فاجعه تبدیل کرد.

قدرت اجتماعی نیاز به دو چیز دارد: انسان مداری و واحدهای جمعی خودسازمان یافته ی مردمی

سازمان خود رهاگران در مسیر ایجاد این دو زیر ساخت تلاش می کند.
ترویج تفکر انسان مداری و آموزش فن خودسازماندهی اجتماعی.

از باور‌های خودرهاگران

انسان برتر از هر پدیده ای در هستی شناخته شده است.