مراحل شکل گیری قدرت اجتماعی

اکتبر 8, 2012 admin 0

مراحل شکل گیری قدرت اجتماعی
1) تشکیل جمع های کوچک شهروندی در محل کار و زندگی
2) پیوند خوردن جمع های کوچک و تشکیل نهادهای مدنی مانند سندیکاها
3) ایجاد پیوند بین نهادهای مدنی و تشکیل شبکه های قدرتمند در حوزه های صنفی واجتماعی
4) به دست گرفتن مدیریت سطوح مختلف توسط شبکه های اجتماعی و نهادهای شهروند مدار.

با قدرت اجتماعی چه می توان کرد؟

اکتبر 8, 2012 admin 0

قدرت اجتماعی یعنی قدرت خودسازمان یافته ی مردم.
با قدرت اجتماعی چه می توان کرد؟
1) رژیم دیکتاتوری را پایین کشید.
2) دوران گذار را مدیریت کرد.
3) نقش ضد قدرت را ایفاء کرد.

فرق بزرگی است میان حرکتی که می خواهد به نمایندگی از مردم از بالا آنها را مدیریت و خوشبخت کند و حرکتی که می خواهد مردم پایین و بالای جامعه را مدیریت و خوشبختی خود را تامین کنند.

آگوست 24, 2012 admin 0

فرق بزرگی است میان حرکتی که می خواهد به نمایندگی از مردم از بالا آنها را مدیریت و خوشبخت کند و حرکتی که می خواهد مردم پایین و بالای جامعه را مدیریت و خوشبختی خود را تامین کنند.