Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
2 July 2022 /  شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱

زندگی چیست؟

زندگی می تواند فرصتی باشد برای فکر کردن و کارکردن بر مشکلات بشری با هدف پایان بخشیدن به درد و رنج انسانها.

مسیر درست دستیابی به یک جامعه ی انسانی

باید اجازه داد که هر فرد با گذاشتن زمان لازم، ضرورت آزادی را در وجود خویش جا بیاندازد (خودرهاسازی درونی) و آن گاه مسیر درست دستیابی به یک جامعه ی انسانی را شناسایی و در آن مسیر گام بردارد (رهاسازی اجتماعی).

فرایند برون رفت از بن بست انفعال کنونی

پس از همفکری و مشورت و تصمیم گیری مشترک اینک با جمع جدید خود اقدام به کارهای تازه ای کنید.

زندگی بی شک به موفقیت تحصیلی و شغلی محدود نمی شود. در ورای این باید چیز دیگری باشد. این طور نیست؟

زندگی بی شک به موفقیت تحصیلی و شغلی محدود نمی شود. در ورای این باید چیز دیگری باشد. این طور نیست؟

تا اخلاق نباشد آزادی و دمکراسی رویایی توخالی بیش نیست.

قبل از این که آزادی را طلب کنید لایق آن شوید.

پس از یک صد سال تلاش برای کسب آزادی علت عدم موفقیت مان چیست؟

پرسش: پس از یک صد سال تلاش برای کسب آزادی علت عدم موفقیت مان چیست؟ پاسخ : نبود اخلاق اجتماعی متناسب با آزادی.

راز موفقیت ما در نبرد سختی که در پیش داریم: پیوند ناگسستنی با شرافت انسانی

راز موفقیت ما در نبرد سختی که در پیش داریم: پیوند ناگسستنی با شرافت انسانی  

مردم چگونه می توانند از بند استبداد رها شوند؟

در سطح فردی نیاز به رهانیدن خود از بندهای درون ذهن است. و در سطح جمعی نیاز به کار گروهی با همدیگر به صورت سازمان یافته.

خودرهاگران: نجات ما در گرو کار جمعی سازمان یافته، منظم و هدفمند.

کار جمعی و سازمان یافته یکی از راهکارهای نجات ما از دست رژیم ضد مردمی کنونی نیست، تنها راهکار موثر است. باقی آن سرگرمی و خودفریبی است.

راه پایان بخشیدن به انفعال اکثریت جامعه

در هر کجا که پتانسیل مبارزاتی وجود دارد کار جمعی و سازمان یافته را آغاز کنیم و هدفمان روشن باشد: کنش.