Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
30 September 2022 /  جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱

پرسش: اگر باورهای مذهبی خود را زیر سوال بریم، چه جایگزینی وجود دارد؟

پرسش: اگر باورهای مذهبی خود را زیر سوال بریم، چه جایگزینی وجود دارد؟
پاسخ: معنویت خودساخته؛ معنویتی که با خرد و احساس اصیل انسانی ساخته شده است و در آن، کشف حقیقت هستی و عشق آگاهانه و رو به تعمیق به انسان و زندگی ماجرای بی پایان هر روزه است.

تا اخلاق نباشد آزادی و دمکراسی رویایی توخالی بیش نیست.

قبل از این که آزادی را طلب کنید لایق آن شوید.

ایران کی آزاد می شود؟

وقتی تو حرکت کنی. همفکری، تصمیم گیری، تقسیم کار و اجرای دسته جمعی تصمیم.

پس از یک صد سال تلاش برای کسب آزادی علت عدم موفقیت مان چیست؟

پرسش: پس از یک صد سال تلاش برای کسب آزادی علت عدم موفقیت مان چیست؟ پاسخ : نبود اخلاق اجتماعی متناسب با آزادی.

از کجا می توان دانش سازماندهی را یاد گرفت؟

پرسش:
از کجا می توان دانش سازماندهی را یاد گرفت؟
پاسخ:
منابع زیاد است از جمله:
رادیو اتحاد www.radioetehad.com

سایت سازماندهی www.sazmandehi.org
سایت خودرهاگران www.khodrhagaran.org

سازماندهی یعنی‌ چه؟

پرسش:
سازماندهی یعنی‌ چه؟
پاسخ:
یعنی‌ کار جمعی متداوم، هماهنگ و هدفمند.

یک جمع چه نوع کارهایی می تواند انجام دهد؟

پرسش:
یک جمع چه نوع کارهایی می تواند انجام دهد؟
پاسخ:
روشنگری مردم، آگاه سازی قشرهای خاص، آموزش سازماندهی و کنشگری.

ما دو سه یا چند نفر به عنوان یک جمع چه می توانیم کنیم؟

پرسش:
ما دو سه یا چند نفر به عنوان یک جمع چه می توانیم کنیم؟
پاسخ:
همفکری، تصمیم گیری، تقسیم کار و اجرای دسته جمعی تصمیم.

برای کار جمعی باید چند نفر باشیم؟

پرسش:
برای کار جمعی باید چند نفر باشیم؟
پاسخ:
از دو نفر شروع می شود می رود بالا.

فرد من برای تغییر شرایط چه می توانم بکنم؟

پرسش:
فرد من برای تغییر شرایط چه می توانم بکنم؟
پاسخ:
آغازگر یک کار جمعی باشید.