خودرهاگران: ایجاد خودباوری مبتنی بر عمل

  1. وضغیت معیشتی مردم بهترین بستر برای ایجاد اعتراضات جمعی است به آن بپردازیم
  2. نارضایتی اصناف و کسبه ی خرد یکی دیگر از بسترهای اعتراض آفرینی در جامعه است که باید به آن توجه کرد
  3. خشم انباشته شده در سرکوب شدگان و سرخوردگان جنبش خرداد 88 یکی دیگر از حوزه های کار برای دامن زدن به اعتراضات است
  4. گسترش بیکاری و افزایش بیکارشدگان در ماه های اخیر می تواند با قدری برنامه ریزی ارتش بیکاران را به خیابان ها آورد
  5. امروز دستمایه برای ایجاد اعتراضات فراوان است: خشم طبقه ی متوسط، نارضایتی اقشار ضعیف و محروم، سرخوردگی دانشجویان و جوانان، نبود چشم انداز برای بیکاران، بی رونقی اقتصاد و نارضایتی کسبه و اصناف و … وقت سازماندهی و به هم پیوند دادن این اعتراضات است
  6. مشکل اساسی و چالشی که کنشگران جنبش و فعالان سیاسی تغییر طلب در مقابل خود دارند باور به این نکته است که رژیم رفتنی است به شرط آن که باور و امید در مردم دوباره زاده شود. اما این باور و امید در عمل باززایش می شود نه در حرف و آرزو
  7. با سازماندهی اعتراضات کوچک می توانیم منطق عمل گرا را بر جنبش سوار کرده و به تدریج با ایجاد خودباوری مبتنی بر عمل میلیون ها ایرانی منفعل را به صحنه آوریم
  8. سازمان خودرهاگران بر این باورست که با توجه به چشم انداز وخامت اقتصادی در صورت وجود اراده ی جمعی برای سازماندهی و کار هدفمند و برنامه ریزی شده می توان نیمه ی دوم سال 89 را به پرخطرترین ایام برای نظام در طول عمر خود تبدیل ساخت
  9. ما از همه هموطنانی که می دانند در این ایام چگونه باید عمل کنند می خواهیم با خودباوری دست به کنش بزنند، از آنهایی که می خواهند اما نمی دانند چه باید کنند می خواهیم با مراجعه به سازمان ها و احزاب سیاسی مبارز دانش و راهکارهای مشخص از آنها آموزش گیرند.
  10. سازمان خودرهاگران با مجموعه ای برنامه ریزی شده در خدمت همه هموطنانی است که می خواهند بدانند چگونه می توانند در این شرایط حساس و فرصت تاریخی مناسب برای ضربه زدن به رژیم ضد مردمی عمل کنند. با ما تماس بگیرید تا با همفکری و همدلی در این راه پیش رویم

1 Comment

Comments are closed.