خودرهاگران: راهکار تهیه ی اعلامیه و شبنامه برای آگاه سازی مردم

  1. یکی از راه های موثر برای آگاه سازی مردم در داخل کشور پخش اعلامیه و شبنامه می باشد. این روش قدیمی همچنان از موثرترین اقدامات تبلیغاتی در کشورهای استبدادی محسوب می شود.
  2. می توانیم مطالب مناسب برای تهیه اعلامیه و شبنامه را به اندازه ی دو صفحه از منابع مختلف مانند اینترنت به دست آوریم و با یک صفحه بندی ساده آن را تنظیم و آماده کنیم.
  3. اعلامیه و شبنامه باید به صورت دو صفحه پشت و رو و بر روی یک ورق چاپ شود. صفحه بندی آن باید ساده و روشن باشد. اندازه ی حروف نباید نه خیلی ریز و نه خیلی درشت باشد. استفاده از تصویر در صورت نیاز مانعی ندارد.
  4. اعلامیه و شبنامه هم چنین در صورت نبود امکانات کامپیوتری می تواند به صورت دستنویس و با خط خوب تهیه شود. و یا اگر صفحه بندی روی کامپیوتر نمی دانیم می تواند به صورت چسباندن قسمت های مختلف چاپی در دو صفحه ی پشت و رو انجام شود.
  5. وقتی اعلامیه یا شبنامه آماده شد باید آن را تکثیر کرد. این کار یا به صورت فتوکپی و یا حتی در تعداد بالا به صورت چاپ می تواند انجام شود. برای این منظور رعایت نکات امنیتی لازم است.
  6. برای تکثیر اعلامیه در مغازه های فتوکپی با مشتی کاغذ و کتاب وارد آن جا شوید و شروع به فتوکپی مدارک و کتاب معمولی شوید و سپس با در نظر گرفتن محیط و شرایط و افرادی که در نزدیکی شما هستند اعلامیه خود را تکثیر کنید. به تدریج مغازه های امن را شناسایی کنید. صاحب مغازه فتوکپی را شناسایی کنید.
  7. برای تکثیر اعلامیه و شبنامه در مغازه های فتوکپی به جاهایی بروید و ماشین هایی را انتخاب کنید که بتوانید فتوکپی پشت و رو تهیه کنید. سعی کنید دو سه نفری بروید و همدیگر را پوشش داده و یکدیگر را مراقبت کنید. دو سه ماشین در کنار همدیگر را بگیرید و در تحت پوشش کناری های به تکثیر اعلامیه بپردازید.
  8. برای تکثیر اعلامیه می توانید از دستگاه های تکثیر و فتوکپی در ادارات و نیز ماشین های چاپ لیزری در خانه یا محل کار استفاده کنید. در هر حال رعایت نکات ایمنی را فراموش نکنید و راهی مطمئن را انتخاب کنید.
  9. اعلامیه ها و شبنامه های تکثیر شده را در جاهای پر رفت و آمد، در پارک ها، صندلی های اتوبوس و مترو، در سینما و ورزشگاه پخش کنید. آن را روی سقف اتوبوس ها بگذارید تا باد پخش کند و یا از پنجره ساختمان های مشرف بر خیابان بیرون بریزید. هم چنین می توانید شبنامه ها را از زیر در خانه ها به داخل بیاندازید.
  10. فراموش نکنیم که اکثریت عظیمی از ایرانیان به اینترنت دسترسی ندارند، برنامه های سیاسی ماهواره ها را نیز دنبال نمی کنند. بهترین راه برای آگاه سازی و روشنگری آنها استفاده از اعلامیه ها و شبنامه های چاپی می باشد. این کار را باید مرتب و به طور سازمان یافته و جمعی پی گیری کرد.