خودرهاگران: به دنبال اهمیت دادن به توان خود باشیم. این یعنی خودباوری

  1. فرهنگ شکست خوردگی را باید از خود بیرون کنیم و به جای آن فرهنگ پیروزی را جایگزین کنیم.
  2. عملکردهای نادرست سبب شده است که امید به پیروزی بر یک رژیم مفلوک را از دست داده ایم و می پنداریم که کنار زدن آن کار دشواری است.
  3. به جای فرسوده کردن خود و دیگران باید به سوی حرکت های مشخصی برویم که عملی است و بازدهی دارد.
  4. به جای بزرگ شمردن قدرت دشمن و کوچک شمردن قدرت خویش به دنبال اهمیت دادن به توان خود باشیم. این یعنی خودباوری.
  5. تاثیر کلام و گفتار را بر روحیه ی خویش دریابیم. به جای حرف از یاس و نا امیدی از امید و توان و قدرت سخن بگوییم.
  6. سازمان خودرهاگران به عنوان یک تشکل انسان مدار به بی نهایت قدرت و توان انسان باور دارد و بر آن است که این باور را میان جامعه گسترش دهد تا شهروندان با تکیه بر خودباوری به میدان آیند و سرنوشت خویش را به دست گیرند.