خودرهاگران: جمع های خودسازماندهی شده ی کارگران، دانشجویان، زنان و بیکاران

 1. کارگران، دانشجویان، زنان و بیکاران چهار محور مبارزاتی عمده در جامعه هستند که در صورت خودسازماندهی می توانند رژیم را به چالش های جدی بکشند
 2. میزان خودسازماندهی در هر قشری میزان قدرت آن را در صحنه ی مبارزاتی تعیین می کند
 3. خودسازماندهی میان کارگران به معنای ایجاد جمع های فعال کارگری است در واحدهای کوجک و بزرگ تولیدی با هدف مشخص وصل شدن به سایر جمع ها در واحدهای دیگر و زمینه سازی برای شکل گیری اتحادیه های کارگری
 4. خودسازماندهی کارگری را باید به هر طریق ممکن میان کارگران آموزش داد و تشویق کرد و موضوعات صنفی آنها را در رسانه ها مطرح کرد و میان بیش از 11 میلیون کارگر در سراسر کشور تبلیغ کرد.
 5. در کارخانه ها و کارگاه های بزرگ می توان در درون خود واحدها این جمع ها را تشکیل داد و در کارگاه های کوچک می توان کارگران را به ایجاد جمع ها با کارگران سایر کارگاه ها تشویق کرد
 6. در جمع های کارگری موضوعات باید بیشتر صنفی و عمل گرا باشد و به دنبال ایجاد پیوند میان کارگران بر روی موضوعات اقتصادی و معیشتی مشترک
 7. ایجاد جمع های دانشجویی در هر دانشگاه و دانشکده ه ای با رعایت مسائل امنیتی لازم است. می توان این جمع ها را در محیط دانشگاه و یا بیرون از آن ساماندهی کرد و به دنبال کار مشخص جمعی بود
 8. یک جمع دانشجویی می تواند به دو سری کارهای نظری و عملی بپردازد و با آگاه سازی خود و دانشجویان روحیه ی جمعی را به سمت سازماندهی حرکت های اعتراضی صنفی یا سیاسی و اجتماعی هدایت کند
 9. ایجاد خودسازماندهی در میان زنان نیز ضروری است تا در مقابل رژیم ضد زن مقابله کرد. ایجاد جمع های کوچک از زنان در یک محله یا اداره با هدف طرح مباحث مربوط به حقوق و جایگاه زنان می تواند نیروی عظیمی را در این مسیر بسیج کند
 10. با وجود سازماندهی میان خود زنان می توانند حرکت های اعتراضی سراسری را سازماندهی کنند و قدرت میلیونی خود را به رخ دولت ضد زن بکشند. برای این منظور لازم است که مسئله زنان در چارچوب لایه های طبقه ی متوسط نماند و در برگیرنده ی مشکلات و خواست های زنان طبقات محروم نیز باشد
 11. بیکاران باید از وقت آزاد خود برای خودسازماندهی بهره ببرند وبا تشکیل جمع های کوچک به تدریج سایر نیروهای فاقد کار را در منطقه و محله و شهر خود بیابند و دور هم جمع شوند و در پی آن باشند که با حرکت های اعتراضی خویش دولت را در مقابل مسئولیت هایش قرار دهند
 12. جمع های خودسازماندهی شده ی بیکاران می تواند با اطلاع رسانی راجع به حقوق شهروندان و بیکاران در یک اقتصاد تحت سیطره ی دولت در اداره های کاریابی، شعبه های وزارت کار در سراسر کش و یا در مقابل وزارت کار و نیز در مقابل مجلس یا کاخ ریاست جمهوری تجمعات اعتراضی برگزار کرده و یک شعار مشخص را عنوان کنند: ما کار می خواهیم
 13. سازمان خودرهاگران که استراتژی خود را براساس شکل دهی به قدرت اجتماعی در مقابل قدرت سیاسی گذاشته است بر این باور است که با سازمان یابی این چهار حوزه ی اجتماعی (کارگران، دانشجویان، زنان و بیکاران) می توان رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی را در موقعیتی سخت و بن بست وار قرار داد
 14. سازمان خودرهاگران بر آن است تا بتواند با یک رادیو ماهواره ای دانش مبارزاتی را در این عرصه ها به سوی ایران ببرد و با تکیه بر تجربه های بازیگران در صحنه از یکسو و مطالب نظری از سوی دیگر فن سازماندهی قدرت اجتماعی را میان مردم مطرح سازد. از همه ی کسانی که به این طرح علاقمندند می خواهیم که برای همیاری تماس بگیرند