خودرهاگران: خودباوری و خودسازماندهی

 1. هموطنان خارج از کشور می توانند با فعال شدن خویش و فعال کردن مبارزه بار دیگر نیروی لازم برای نوزایش جنبش در داخل را فراهم آورند
 2. خود را باور کنیم، خود را سازمان دهیم: پیروز خواهیم شد
 3. خودباوری یعنی باور به این که می توانیم، خودسازماندهی یعنی تبلور بخشیدن توانمان
 4. در حالی که خودباوری به ما انگیزه ی کار و حرکت می دهد، خود سازماندهی کار و حرکت ما را نظم و جهت می بخشد
 5. بدون خودباوری نمی توان دست به خودسازماندهی زد، بدون خودسازماندهی نمی توان خودباوری را تحقق بخشید
 6. نیرویی که خودباور باشد از لحاظ روانی مجهز است، خودسازماندهی نیز او را از حیث عملی و عملیاتی تجهیز می کند
 7. خودباوری سبب می شود که موانع سر راه را قابل عبور بدانیم و خودسازماندهی موجب می گردد که از موانع سر راه به طور عملی عبور کنیم
 8. خودباوری دشمن را در چشم ما ضعیف و قابل شکست نشان می دهد، خودسازماندهی سبب تضعیف دشمن و شکست دادن او می شود
 9. خودباوری ممکن شدن ناممکن را قابل تصور می کند و خودسازماندهی ناممکن را ممکن می سازد
 10. هر نیرویی که به دو عنصر خودباوری و خودسازماندهی مجهز باشد موفقیت خویش را تضمین کرده است
 11. سازمان خودرهاگران بر این باور است که برای رسیدن به خودباوری باید از بندهای درون مانند ترس و ناامیدی و جهل غلبه کرد و برای رسیدن به خودسازماندهی باید به انضباط، هدفمندی، تقسیم کار، برنامه ریزی و تخصص گرایی روی آورد