خودرهاگران: ضرورت خودباوری و انقلاب درونی برای آزاد زیستن

 1. فصل اعتراضات آغاز می شود: 13 آبان، 16 آذر، عاشورا و… آماده باشیم
 2. با خودباوری است که می توانیم زنجیره ی انفعال و ادامه ستم سالاری را بشکنیم
 3. برای قبول مسئولت در عرصه ی مبارزه نیاز به خودباوری داریم
 4. خودباوری ریشه در گذاشتن ترس به کناری دارد و خطر پذیری و ایمان به این که انسانی که می خواهد آزاد زیست کند می تواند
 5. اگر بترسیم تباهیم و اگر شجاعت به خرج دهیم می توانیم با افتخار زندگی کنیم، نبود ترس از ایمان به ضرورت شجاعت الهام می گیرد
 6. انسان در بند در نبرد برای آزادی خود حق ترسیدن ندارد
 7. علت بقای رژیم در نبود استراتژی و راهکار مبارزه نیست، در ترس و انفعال و بی تفاوتی درونی شده در توده هاست
 8. باور به این که انسان باید به گونه ای جز در بند و ذلت زندگی کند بهترین انگیزه برای مبارزه است
 9. باور به ضرورت آزاد زیستن باید توسط درک فردی در وجود یک نفر شکل گیرد و سپس خواهیم دید که او بدون نیاز به هیچ کس در مسیر آزادی تلاش خواهد کرد
 10. در مسیر مبارزه باید به دیگران دانش و آگاهی بدهیم اما باید انتظار داشته باشیم که خود آگاهی در فرد شکل گیرد. خود آگاهی یعنی آگاهی ساخته و پرداخته ی درک و فهم و ارزشیابی خود فرد
 11. سازمان خودرهاگران براین باورست که بدون پویایی ذهنی و کار بر روی نقاط ضعف درونی شده ی خویش هیچ کس نمی تواند به طور جدی وارد عرصه ی مبارزه شود. بسیاری از کسانی که بدون طی فرایند خودآگاه شدن پا به میدان مبارزه می گذارند سرانجام سرخورده و ناکام از آن بیرون می روند؛ چه بعد از پنجاه روز، چه بعد از پنجاه سال. انسان به راستی آگاه فقط زمانی دست از مبارزه می کشد که پیروز شده باشد
 12. با یک انقلاب درونی آماده ی شرکت در یک انقلاب اجتماعی شویم، اما بدون اولی انتظار بروز دومی را نداشته باشیم