No Image

خودرهاگران: مراحل آماده سازی برای خلع قدرت

سپتامبر 30, 2010 admin 2

سازمان ما با طراحی برنامه ی استراتژیک خود و تعریف و تشریح مراحل تاکتیکی آن به جزییات راهکارها و روش های هر مرحله تاکتیکی پرداخته است. ما برای این منظور از دانش، موجود، تجارب انباشته شده و خلاقیت و خرد جمعی بهره می بریم.

اصول و روش های براندازی ديکتاتوری – قسمت دهم

سپتامبر 30, 2010 admin 1

حالت ایده آل برای حرکت همان اعتصاب هاي گسترده و سراسری می باشد ولي برای آغاز آن، بايد حس نافرمانی مدني و عدم همکاري در مردم بيدار شده و به آن عمل گردد تا اثرات آن بر رژیم مشهود بوده و با درمیان آوردن مسائلی که کارگران و کارمندان و طبقات دیگر اجتماع را تحریک مي کنند اعتصاب های عمومي را آغاز و همه گیر نمود. زماني که تاثیر روانی (وحشت از خشونت) و ایده ئولوژیکی (مذهب) رژیم، که آن را فاکتورهاي غیر ملموس می ناميم،

No Image

روانشناسی اجتماعی استبداد زدگی -31 (نتیجه گیری)- پژوهشی از کورش عرفانی

سپتامبر 30, 2010 admin 0

جان کلام این که شاید بهتر باشد به تدریج از تفسیرهای مکانیکی و جانبدارانه ی استبدادگری به سوی تحلیل های دقیق و عینی گرا برویم. فرد و انسان را در فرایند ستمگر شدن و ستم کردن به حد یک ماشین قربانی شرایط اجتماعی تقلیل ندهیم و با توجه به عمق پیچیدگی های درک انسان از حال دیگری، به برداشتی واقع بینانه تر از پدیده ی استبدادگری نزدیک شویم. این برداشت نه فقط به ما اجازه می دهد که در مرحله ی کنونی از تاریخ ایران برای توقف جنایت سالاری استبدادگرانه به راهکارهای مشخص تر، مادی تر و عملی تر روی آوریم، بلکه در درازمدت نیز با قراردادن هر فردی در مقابل مسئولیت بشری خویش، سازوکارهای لازم برای جلوگیری از بازتولید استبدادگری را نه فقط در سطح ساختارهای یک جامعه ی آرمانی، که در درون بخش آگاه انسان ها نهادینه کنیم.

No Image

خودرهاگران: بازگرداندن ارزش واژه ها و حفظ حرمت کلام

سپتامبر 29, 2010 admin 0

سازمان خودرهاگران به عنوان یک تشکل فرهنگی-سیاسی امیدوار است بتواند در یک فرایند تدریجی تبدیل به سازمانی شود که جز در چارچوب ممکن و دارای بنیاد مادی مشخص حرف و ادعایی را مطرح نسازد. ما آگاهیم که این امر به یک باره ممکن نیست ولی در سایه تلاش فردی و خرد جمعی همیاران سازمان این مهم می تواند متحقق شود

No Image

Freedom

سپتامبر 29, 2010 admin 0

Freedom is not granted, it is seized , and we will seize it