Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
24 September 2020 /  پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹

جامعه ی مطلوب

آن جامعه ای مطلوب است که در آن ساختارهای اقتصادی بر اساس تولید جمعی و داوطلبانه، ساختار اجتماعی آن بر اساس انسانیت و عدالت، ساختار فرهنگی آن بر اساس خلاقیت بی محدودیت و ساختار سیاسی آن براساس آزادی نهادینه و نظارت مستقیم مردمی باشد.

سفارش های خودرهاگران به هموطنان

با کار جمعی و ساختن تیم های شهروندی در مسیر پایان دادن به عمر رژیم تلاش کنیم.

هر ارزشی برای ما تا زمانی ارزش دارد که در مسیر رشد و تعالی انسانیت باشد.

هر ارزشی برای ما تا زمانی ارزش دارد که در مسیر رشد و تعالی انسانیت باشد. هر چه که باعث کند شدن این رشد و مانع از این تعالی شود باطل است. هر چه که باشد.

زیر بنای فکری، هدف، استراتژی و تاکتیک در چند کلام

جامعه ای که در آن جان و کرامت انسان به طور نهادینه محافظت می شود و هرکس امکان و اختیار تعریف خود و تحقق خوشبختی را دارد.

غیرت من کجاست!؟

منتظر چه اتفاق دیگری هستیم که خطر را حس کنیم و از خود بپرسیم:

ما در کجای تاریخ ایستاده ایم، وآیا به آیندگان خواهیم تواست که بگوییم در این موارد به طور جدی فکر کردیم؟

سرنیزه سلاح سخت برای قتل انسان و مذهب سلاح نرم برای قتل انسانیت است.

سرنیزه سلاح سخت برای قتل انسان و
مذهب سلاح نرم برای قتل انسانیت است.

بازگشت ما به انسانیت ابزار بیرون کشیدن جامعه ی ایرانی از منجلاب ساخته شده توسط مثلث آخوند -بازاری – پاسدار است.

بازگشت ما به انسانیت ابزار بیرون کشیدن جامعه ی ایرانی از منجلاب ساخته شده توسط مثلث آخوند -بازاری – پاسدار است.

ارزش های اخلاقی سلاحی است در مقابل هجوم توحش رژیم اسلامی به انسانیت ما ایرانیان.

ارزش های اخلاقی سلاحی است در مقابل هجوم توحش رژیم اسلامی به انسانیت ما ایرانیان.

هان این مادران بی پسر

در خانواده ی انسانیت
شده ایم
بی مادر و بی پدر.

امروز از آن دزدان و جنایتکاران است اما فردا ما پا برهنه ها عدالت و انسانیت را بر جامعه حاکم خواهیم ساخت.

امروز از آن دزدان و جنایتکاران است اما فردا ما پا برهنه ها عدالت و انسانیت را بر جامعه حاکم خواهیم ساخت.