Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
28 May 2022 /  شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

رهایی طبقه ی کارگر جدا از رهایی انسان نیست.

کارگران باید مجهز به خودسازماندهی اجتماعی داشته باشند.

رهایی انسان در گرو خودرهایی طبقه ی کارگر است.

رهایی انسان در گرو خودرهایی طبقه ی کارگر است.

خودرهایی یعنی زنده بودن را به جای زندگی اشتباه نگرفتن

خودرهایی یعنی زنده بودن را به جای زندگی اشتباه نگرفتن

خودرهایی یعنی جهل خودخواسته و خودساخته را دفن کردن

خودرهایی یعنی جهل خودخواسته و خودساخته را دفن کردن

خودرهایی یعنی آزادگی را خط و مسیر تکامل فردی خویش قرار دادن

خودرهایی یعنی آزادگی را خط و مسیر تکامل فردی خویش قرار دادن

خودرهایی یعنی تحمل ستم و حقارت را در خود به صفر رساندن

خودرهایی یعنی تحمل ستم و حقارت را در خود به صفر رساندن

خودرهایی یعنی ترس را به نفع حفظ شرافت کنار گذاشتن

خودرهایی یعنی ترس را به نفع حفظ شرافت کنار گذاشتن

خودرهایی یعنی درک ضرورت سوار بودن بر سرنوشت خویش

خودرهایی یعنی درک ضرورت سوار بودن بر سرنوشت خویش

خودرهایی یعنی پایان دادن به حضور هر آن چه از ما یک برده می سازد.

خودرهایی یعنی پایان دادن به حضور هر آن چه از ما یک برده می سازد.

خودرهایی یعنی بریدن زنجیرهای خود ساخته.

خودرهایی یعنی بریدن زنجیرهای خود ساخته.