اگر به ضرورت سازماندهی باور دارید فعال شوید.

در حالی که بیش از سه دهه است که مبارزه بر علیه جمهوری اسلامی در جریان است اپوزیسیون ایرانی هنوز در مقابل یک پرسش عملی قرار دارد: چگونه باید این رژیم را پایین کشید؟ هر سازمان و جریان سیاسی در این مورد ایده ای را مطرح می کند. با در کنار هم قرار دادن برخی از این ایده ها و ترکیب همسوی آنها می توان به یک راه حل نظری دست یافت. اما به محض آن که این راه حل را به عرصه ی عمل می کشانیم ضعف ها و کمبودهای فراوانی بروز می کند.

این واقعیتی است که پایین کشیدن یک رژیم مسلح جز از طریق یک مبارزه سازمان یافته و با نیروهای قدرتمند، متشکل و آموزش دیده ناممکن است. بنابراین باید آن بخش از گفته های مخالفان را که به ایجاد و شکل دهی  چنین نیروهایی منجر نمی شود در حوزه ی آرزو پردازی و گفتارگرایی دانست. بخش قابل توجه کار اپوزیسیون به جایی بر می گردد که به طور عملی می تواند مشکلات نیروهای داخل کشور را در زمینه آموزش، تدارکات و سازماندهی حل وفصل کند. این بخش جدی مبارزه است. هر چند که فعالیت های دیگر نیز ارزش و کارکرد خود را دارند.

وقتی با این نگاه به موضوع مبارزه و براندازی می نگریم، در می یابیم که شوربختانه کار کافی و درازمدت برای پاسخگویی به نیاز جنبش برداشته نشده است. هر چند که عرصه در این زمینه خالی نیست. برخی از سازمان های سیاسی در سازماندهی میان دانشجویان و بعضی میان کارگران فعال بوده اند. اما حجم و گستره ی کار محدود است. برخی دیگر واحدهای سازمان یافته ی خود را شکل بخشیده اند. این فعالیت نیز محدود است.

نیاز جنبش به سازماندهی نیازی است وسیع و عمیق. باید به طور جدی و گسترده به آن پرداخت. باید روی آن وقت گذاشت و تلاش کرد که آموزش ها را به میان مردم برد. باید مردم را با مقوله ی سازماندهی آشنا کرد. باید ضرورت سازماندهی را به قشرهای مختلف یادآور شد، تجارب را جمع آوری و نظریه بندی کرد و در نهایت از طریق رسانه ها و یا به طور مستقیم به آموزش دهی مردم در زمینه ی سازماندهی پرداخت. این نیاز مبرم جنبش و جامعه ی ایران است برای تدارک قیام رهایی خویش در شرایطی که رژیم علائم ضعف و فروپاشی را از خود نشان می دهد.

سازمان خودرهاگران به سهم خود در تلاش است تا در زمینه گسترش باور به ضرورت سازماندهی و نیز آموزش فن سازماندهی اقدام کند. در این مسیر ما صدهها مطلب کوتاه و بلند و جزوات آموزشی تولید کرده ایم که همه ی آنها در وبسایت سازماندهی موجود است. از کلیه هموطنان می خواهیم که در صورت باور به ضرورت کار سازمان یافته برای پایین کشیدن رژیم در این کار همراهی کنند. با شناساندن وبسایت سازماندهی و نیز رادیو و اتحاد و ارسال مطالب آموزشی برای سایر هموطنان می توانید برای این کار اقدام کنید. به ما یاری دهید که بتوانیم این آموزش ها را به دست تعداد بیشتری از ایرانیان در داخل کشور برسانیم