بررسی زمینه های انقلاب بهمن 1357

بررسی زمینه های انقلاب بهمن 1357

از شما دعوت میکند در جلسه زیر حضور بهم رسانید.

موضوع:

 بررسی زمینه های انقلاب بهمن 1357

زمان:

شنبه 17 سپتامبر 2011 – 5 تا 8 بعد از ظهر

مکان:

Clubhouse of University Community Association

4530 Sandburg Way – Irvine, CA 92612