تشکیل تیم های محلی تامین امنیت

گسترش برنامه ریزی شده ی ناامنی ها در سراسر کشور

  • تمرکز نیروها روی سرکوب
  • بی اعتنایی به امنیت اجتماعی

هدف از این سیاست

  • ایجاد ترس و وحشت عمومی در جامعه
  • منزوی کردن افراد و کاهش خطرات امنیتی
  • زمینه سازی برای مستقر کردن نیروهایش

آن چه که شهروندان می توانند

تشکیل تیم های محلی تامین امنیت

 

نکاتی که باید مد نظر قرار گیرد

 .1 ساکنان یک محل با هم مشورت می کنند

 .2 آنها اعضای تیم محلی را تعیین می کنند.

 .3 اعضای تیم آموزش می بینند.

 .4 اعضای تیم خود را مجهز می سازند.

 .5 اعضای تیم سیستم ارتباطی میان خود را برقرار می کنند.

 .6 تقسیم کار و نحوه ی اجرای آن را معین می کنند.

 .7 در هماهنگی و توافق کامل با ساکنان دیگر محله عمل می کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*