خودرهاگران: از حالا سازماندهی کنیم.

  1. خشم جامعه ی ایران دیر یا زود آشکار خواهد شد، برای آن زمان آماده باشیم. از حالا سازماندهی کنیم.
  2. سازماندهی یعنی با هم کار کردن. راه های کار جمعی را پیدا کنیم. چگونه می توانیم به هم کمک کنیم تا از حقوق خود دفاع کنیم.
  3. سازماندهی یک انتخاب نیست. یک ضرورت است. تنها راه است. یگانه طریق رسیدن به قدرت لازم برای دفاع از حقوقمان است.
  4. برای سازماندهی نیاز به یک نفر است که سراغ نفر دوم برود. از زمانی که دو نفر با هم کار می کنند کار سازمان یافته آغاز می شود.
  5. کار جمعی یا همان کار سازمان یافته باعث می شود که با هم فکر کنیم، با هم عمل کنیم و با هم به هدف برسیم. به طور تک تک و جدا نمی توانیم به هدف دست یابیم.
  6. کار انفرادی و پراکنده نوعی وقت کشی است و به جایی هم نمی رسد. کار عقلانی و درست کار جمعی و سازمان یافته است. هر وقت این موضوع ساده را فهمیدیم و به آن عمل کردیم از این وضعیت سیاه رهایی خواهیم یافت.
  7. تا قدرت اجتماعی نباشد قدرت سیاسی هر کاری بخواهد با ما می کند. هم در این رژیم هم در هر رژیم بعدی دیگر. برای تشکیل قدرت اجتماعی باید از حالا سازماندهی کنیم.
  8. اگر قدرت اجتماعی، یعنی قدرت سازمان یافته مردم وجود داشته باشد، هم می توان رژیم را سرنگون کرد، هم گذار دمکراتیک را مدیریت کرد، هم در رژیم بعدی نقش ضد قدرت را ایفاء کرد.