خودرهاگران: هر ضرر و زیانی که هزینه های رژیم را بالا ببرد یک حرکت مثبت مبارزاتی است

  1. عدم پرداخت قبض های گاز توسط یک میلیون و شصد هزار خانوار ایرانی گامی
    استموفق در مسیر نافرمانی مدنی.
  2. با گسترش خبر عدم پرداخت قبض گاز توسط 1.600.000 خانواده و اطلاع رسانی نزد مردم آنها را تشویق کنیم که به این اقدام بپیوندند.
  3. دولت ضد مردمی منابع درآمدی محدودی دارد که عدم پرداخت قبض های گاز و برق و آب و نیز عدم پرداخت مالیات ها می تواند بسیاری از آنان را از کار بیاندازد.
  4. کافیست از یک سو درآمدهای دولت را کاهش دهیم و از سوی دیگر هزینه های آن را بالاتر ببریم. هر ضرر و زیانی که هزینه های رژیم را بالا ببرد یک حرکت مثبت مبارزاتی است.
  5. به هر طریق که می توانیم در کارهای دولتی اخلال به وجود آوریم و ماشین دولت را از کار بیاندازیم. درآمدهای رژیم را به حداقل و هزینه های آن را به حداکثر بکشانیم. از خلاقیت و شجاعت خود بهره بریم.
  6. کمیته ی نافرمانی مدنی سازمان خودرهاگران از همه کنشگران می خواهد تشویق عدم پرداخت قبض های آب و برق و گاز و تلفن و مالیات را جزء کارهای تبلیغاتی خود قرار دهند. به دنبال تشویق راه هایی باشیم که هزینه های رژیم را افزایش و درآمدهای آن را کاهش می دهد.