No Image

سندیکالیسم در ایران – بخش هشتم

جولای 29, 2011 admin 0

«محمدعلی میرزا» رهبر ضد انقلاب مشروطه با همدستی ارتجاع از یک سو و کلنیالیسم روس و انگلیس از سوی دیگر، مشروطه‌خواهان را با استفاده از هر فرصت، سرکوب و غارت و شکنجه و کشتار می کرد؛ مردم بویژه کارگران نیز آرام ننشسته بودند و از جبهه‌های مختلف ارتجاع و استبداد را مورد حمله قرار میدادند. یکی از پایگاه‌های مبارزه، سندیکاهای کارگری بود که علیرغم جوانی و کم‌تجربگی مبارزه خود علیه ارتجاع را به خوبی سازمان میداد.

No Image

خودرهاگران: سازماندهی مردمی را به موضوعات سیاسی محدود نکنیم

جولای 28, 2011 admin 0

سازمان خودرهاگران هموطنان را تشویق می کند که به هر نوع کار جمعی که سبب در کنار هم بودن و با یکدیگر فعالیت کردن می شود روی آوریم. تلاش کنیم روحیه دوستی و اعتماد را افزایش داده و انفعال حاکم را از میان ببریم.

No Image

ایستادگی های مؤثر و کم هزینه – بخش دوم

جولای 26, 2011 admin 1

پیاده رویهای معترضانه، روشن و خاموش کردن چراغها، مداخله در برنامه های تلویزیون رسمی دولت و نمونه های بسیار دیگری از اعتراضات جمعی، همگی شعله های فرآیند رسیدن به آزادی مردم لهستان را زنده نگه داشتند. رژیم استبدادی “مستحکم” لهستان در پی سالهای بعدی فروریخت!