No Image

سرنگونی حکومت اسلامی… چگونه؟

مارس 26, 2011 admin 0

یک راه حل عقلایی دارد: می بایستی در دل جامعه بستری فراهم شود که در این بستر، به دلیل معیار و شاخص قرار دادن انسان (یعنی انسان مداری به عنوان قطب نمای حرکتی تاریخی) ما بتوانیم، به سمتی برویم که هر تحولی در جامعه از این مسیر و چارچوب نتواند، خارج شود.

No Image

دفاع در برابر خشونت، حق مشروع انسان است

مارس 16, 2011 admin 0

باید در نظر داشت که فلسفه وجودی واکنش در برابر خشونت و کنش برای پایان دادن به خشونت ساختاری هر دو دارای یک زیربنا و منطق حاکم هستند، و آن ممانعت از اعمال خشونت بر جسم و جان شهروندان هست پس تعارضی میان این کنش و واکنش وجود ندارد

No Image

بعد از 25 بهمن نیاز به فشار همه جانبه بر رژیم است

فوریه 17, 2011 admin 0

در این شرایط تاکید بر آگاه سازی مردم و خودسازماندهی برای کار جمعی جای خود را دارد. اما چنانچه بر موضوع نقش فرد انگشت گذاشتیم این بسیار ضروری است که خودباوری را تقویت کرده و به سوی حرکتی همه جانبه پیش رویم.

No Image

چشم انداز فلسفۀ انسان مداری – قسمت پنجم و پایانی

ژانویه 20, 2011 admin 1

شیوۀ نگرش انسان مدارها به زندگی، از منظر انسانی سرچشمه میگیرد و در این راستا با درک جهان بهمانگونه که وجود دارد و از یک دیدگاه انسانی که هدف آن برآورده کردن نیازهای انسانی است، آغاز میشود. اینگونه نگرش در مورد جهان، لزومأ راه به نتیجه گیریهای آزمون شده و تجربی در مورد داده های بدست آمده میبرد که قالب اتخاذ سیاستهای اجتماعی مربوطه را شکل بندی میکند.

No Image

مهندسی تروریسم مذهبی

دسامبر 30, 2010 admin 2

و به این ترتیب با خارج شدن قدرت های منطقه از موازنه قدرت، و از سوئی هم با مستقر شدن واحدهای نظامی غربی درخاورمیانه و ساخت پایگاههای دائمی نظامی، اصولاً دیگر نیازی به داشتن ژاندارم منطقه و یا هم پیمان مقتدر استراتژیک احساس نمی شود. پس طبیعتاً دیگر نیازی هم به یک حکومت مقتدر و بزرگ همانند ایران در منطقه نخواهد بود

No Image

مبارزه اجتماعی در رژیم جمهوری اسلامی- قسمت 7

نوامبر 11, 2010 admin 1

در یک مبارزه اجتماعی و ملی، امکانات و تدارک مبارزه در هر سطحی ممکن است و نیاز به آن است که برای فراهم کردن آن، حتی تلاش های مجزائی صورت گرفته ونیز به موازات مبارزه نیاز خود را می توان از همان مردم کوچه، محله و شهر خود مستقیما درخواست کرده و یاری طلبید.

No Image

آیا برای شورش های اجتماعی در آینده ی نزدیک آماده هستیم؟

سپتامبر 8, 2010 admin 0

این نیازمند وجود شبکه های خودسازماندهی شده است که می توانند به صورت جمعی وارد صحنه شوند و جمعیت شورشی را از حالت تصادفی و گذرا درآورند و به یک جمع مبارزاتی هدف گرا تبدیل سازند.

این واقعیت از ما دعوت می کند که حرف و بازی اینترنتی را کنار گذاشته و به طور عملی روی سازمان یابی نیروهای اجتماعی در خارج از کشور کار کنیم.

No Image

نگرشی بر زیربنای اقتصادی طبقات اجتماعی در ایران

جولای 15, 2010 admin 0

هرچند مردم سازماندهی لازم را دراین برهه برای مقابله با حاکمیت متجاوز را ندارند، اما به ترتیب با دلسوزی و نزدیکی افراد عادی به بدنه اپوزیسیون، صف مقاومت همه گیر شده و عملاً به نبردی بین خیر و شر تبدیل خواهد شد. در چنین وضعیتی، شخصیت های کاریزماتیک در ابعاد و واحد های متوسط ، مقبولیت اجتماعی بسیار مناسبی خواهند داشت .

No Image

بحران در جنبش کمونیستی و راه حل تشکیلات رسانه ای: علی فرمانده

جولای 5, 2010 admin 2

پیش درآمدی بر درج جدید: در طی چند ماه گذشته و بخصوص وقایع پس از انتخابات، بحث بر سر میزان تاثیرگذاری رسانه ها و به خصوص رسانه های تشکل های مختلف، آنهم از نوع تصویری آن، مجددا از هر طرف بالا گرفته است. این مسئله، […]