Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
5 July 2022 /  سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱

اعتصاب سراسری

با مطرح کردن اعتصاب عمومی میان مردم فضا را برای اجرای آن آماده کنید.

بررسی روش های مدیریت شورش های اجتماعی – قسمت ۲

سرنوشت شورش ها و جنبش ها سر خیابانها تعیین می شود و نه در بحث های طولانی و نه در کلی گویی کردن ها. می توان ده سال دیگر را در فیس بوک و تویتر به هدر داد ولی به این وسیله نمی توان جمهوری اسلامی را از اریکه ی قدرت به پایین کشید.

بر در و دیوار شهر بنویسیم : اعتصاب عمومی

ایده ی اعتصاب عمومی را میان کارگران و کارمندان مطرح کنیم.

بررسی روش های مدیریت شورش های اجتماعی – قسمت ۱

این یک پتانسیل عالی برای نیروی کنشگر و نیرویی که می خواهد به طور علمی و حساب شده و نه فقط احساسی و هیجانی با مسائل بر خورد کند فراهم می آورد. در اینجا کنشگر به دو نوع آمادگی نیاز دارد: یکی آمادگی نظری و دیگری آمادگی عملی

ایده ی اعتصاب عمومی را میان کارگران و کارمندان مطرح کنیم.

ایده ی اعتصاب عمومی را میان کارگران و کارمندان مطرح کنیم.

اعتصاب عمومی ممکن است: فقط نیاز به سازماندهی دارد.

اعتصاب عمومی ممکن است: فقط نیاز به سازماندهی دارد.

اعتصاب سراسری: فریاد خشم آلود مردم در مقابل ستم و گرانی

اعتصاب سراسری: فریاد خشم آلود مردم در مقابل ستم و گرانی

با تماس با رسانه ها ایده ی اعتصاب سراسری را مطرح کنیم

با تماس با رسانه ها ایده ی اعتصاب سراسری را مطرح کنیم

با مطرح کردن اعتصاب عمومی میان مردم فضا را برای اجرای آن آماده کنید.

با مطرح کردن اعتصاب عمومی میان مردم فضا را برای اجرای آن آماده کنید.

بر در و دیوار شهر بنویسیم : اعتصاب عمومی

بر در و دیوار شهر بنویسیم : اعتصاب عمومی