Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
30 September 2022 /  جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱

حکومتی که با کشتن مانده است بدون کشتن می رود. تا باشند می کشند. انتخاب با ماست.

حکومتی که با کشتن مانده است
بدون کشتن می رود.
تا باشند می کشند. انتخاب با ماست.

ایرانی‌، تو ناجی ایرانی‌

می توانیم یک عمر ناله و زاری کنیم
و می توانیم هم یک روز بجنگیم و رها شویم.
انتخاب با ماست.

یا خود را سازماندهی می کنیم و آزاد می شویم و یا خود را سازماندهی نمی کنیم و اسیر می مانیم. انتخاب با ماست.

یا خود را سازماندهی می کنیم و آزاد می شویم و یا خود را سازماندهی نمی کنیم و اسیر می مانیم.
انتخاب با ماست.

از باور‌های خودرهاگران

انسان برتر از هر پدیده ای در هستی شناخته شده است.

ما رستگاری را در توان انتخاب کردن و توان تحقق انتخاب خود می دانیم.

از باور‌های خودرهاگران: ما رستگاری را در توان انتخاب کردن و توان تحقق انتخاب خود می دانیم.

انتخاب استراتژیک اپوزیسیون: قدرت در دست مردم از همین حالا – کورش عرفانی

بد نیست تشکل‌ها و فعالان اپوزیسیون در مورد سرمایه‌گذاری بر روی قدرت اجتماعی برای خروج از بن‌بست کنونی، کنجکاوی به خرج داده و در این مورد فعال برخورد کنند. به این ترتیب جامعه وقتی می‌بیند که اپوزیسیون، یا بخشی از آن، دارد در مسیر یک تغییر کیفی و برای حاکم ساختن اعضای جامعه بر سرنوشت خویش حرکت می‌کند شروع به اعتماد به این مجموعه می‌کند.

در سالروز ۲۵ خرداد ۸۸: آمده بودند آزادی و عدالت و مردمسالاری را طلب کنند.

کار ما تلاش برای تحقق این اهداف است نه در جا زدن در چارچوب های محاسبات سیاسی عده ای که می خواهند از این جنبش نردبانی برای بازگشت به قدرت بسازند.

چرا مبارزه کنم؟

برای این که به عنوان انسان، آزاد زندگی کنی.

برده زیستن یا آزاد مردن

برده زیستن
یا آزاد مردن
این است انتخاب تو
انتخاب من .

سفارش های خودرهاگران به هموطنان

با کار جمعی و ساختن تیم های شهروندی در مسیر پایان دادن به عمر رژیم تلاش کنیم.