Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
30 September 2022 /  جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱

اطلاعیه ی دفتر سیاسی حزب ایران آباد: خطر ورود به یک جنگ ایران سوز

اطلاعیه ی دفتر سیاسی حزب ایران آباد خطر ورود به یک جنگ ایران سوز با ارسال نیروهای نظامی سپاه به مرزهای آذربایجان یک قدم دیگر به آغاز یک جنگ احتمالی نزدیک می شویم. به روشنی پیداست که دست های مشترکی در داخل و خارج برای این منظور در تلاش هستند تا در بدترین شرایط درونی، وارد […]

جنگ و تروریسم : خواب بد سرمایه داری برای جهان

رشد راست افراطی در اروپا و آمریکا می تواند به راحتی به مرزهای خشن و سخت و غیرقابل کنترل خود تبدیل شود و در جهانی پر از خشم و نفرت و نابرابری دنیا را به آستانه ی تخریبی بزرگ بکشاند. وقت آن است که تمام انسان دوستان، زمین دوستان و زندگی دوستان نسبت به این روند آگاهانه و مسئولانه برخورد کنند. زیرا برای زیستن همین یک زمین را بیشتر نداریم. در این راستا از آن جا که سرمایه داری تمام ایدئولوژی های در مقابل خویش را با کار تبلیغاتی بی اعتبار کرده، باید به طور جدی به تفکری بپیوندیم که بتواند ریسمان نجاتمان از این باتلاق ساخت مشترک سرمایه و حرص و حماقت باشد. و این ریسمان چه می تواند باشد جز تفکر «انسان مدار». مکتبی که در آن، هیچ چیز و هیچ چیز بالاتر از جان و کرامت انسان نیست. این تنها با اتکاء به مردمی مجهز به انسان مداری از یکسو و اراده ی سازمان یافته از سوی دیگر است که می توان به توقف روند انحطاط گرای فوق امیدواربود.

تقابل ابرقدرت‌ها در اروپای شرقی: جنگی که از بیان نام خود وحشت دارد – کورش عرفانی

یک بار دیگر، به‌مثابه تجربه کمابیش مشابه جنگ‌های اول و دوم جهانی، سرمایه‌داری جهانی در دوره رو به بحران خویش به سراغ سناریوی کلیشه‌ای خویش یعنی دشمن‌تراشی کاذب و آغاز جنگ برای تنفس‌دهی به اقتصاد نزار خود روی آورده است. این بار اما ابعاد جنگی که انتظار آن می‌رود شباهتی به دو مورد قرن بیستم ندارد.

مهندسی انتخابات و برپایی کره ی شمالی اسلامی – کورش عرفانی

در ادامه ی این شرایط سپاه با اصرار اتمی خویش شرایط برد و باخت مطلق را مطرح خواهد کرد: یا دستیابی به سلاح اتمی و باقی ماندن دراز مدت بر سریر قدرت و یا بردن کشور به سوی یک جنگ و رویارویی تمام عیار و نابودساز کشور. سناریو دیگر فشار معیشتی، جرقه ی اعتراضی و بروز انفجار اجتماعی است. در این صورت اگر این شورش بتواند مورد هدایت و سازماندهی قرار گیرد می تواند یگانه راه برون رفت از سناریو جنگ و یا تبدیل ایران به کره ی شمالی اسلامی باشد. خواهیم دید…

جنگ ما با رژیم بر سر اخلاق است.

جنگ ما با رژیم بر سر اخلاق است.

نه به جنگ آری به سرنگونی رژیم

نه به جنگ
آری به سرنگونی رژیم

ما زن و مرد جنگیم بجنگ تا بجنگیم.

ما زن و مرد جنگیم بجنگ تا بجنگیم.

اگر برای آزادی می جنگید یقین داشته باشید که آن را به دست می آورید

اگر برای آزادی می جنگید یقین داشته باشید که آن را به دست می آورید و اگر برای آن نمی جنگید یقین داشته باشید که آن را به دست نخواهید آورد.

می توانیم یک عمر ناله و زاری کنیم و می توانیم هم یک روز بجنگیم و رها شویم. انتخاب با ماست.

آری می توانیم…

می توانیم یک عمر ناله و زاری کنیم و می توانیم هم یک روز بجنگیم و رها شویم. انتخاب با ماست.

آری می توانیم…

می توانیم یک عمر ناله و زاری کنیم و می توانیم هم یک روز بجنگیم و رها شویم. انتخاب با ماست.