Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
5 July 2022 /  سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱

میان آن که به شما ستم می‌کند و آن که شما را در مقابل ستم به سکوت فرا میخواند فرقی‌ قائل نباشید.

میان آن که به شما ستم می‌کند و آن که شما را در مقابل ستم به سکوت فرا میخواند فرقی‌ قائل نباشید.

اعتصاب سراسری

با مطرح کردن اعتصاب عمومی میان مردم فضا را برای اجرای آن آماده کنید.

از باور‌های خودرهاگران

انسان برتر از هر پدیده ای در هستی شناخته شده است.

ما ستم را به هیچ شکل و اندازه ی خود برنمی تابیم و برای پایان بخشیدن به هر نوع از ستمگری آشکار و پنهان تلاش می کنیم.

از باور‌های خودرهاگران: ما ستم را به هیچ شکل و اندازه ی خود برنمی تابیم و برای پایان بخشیدن به هر نوع از ستمگری آشکار و پنهان تلاش می کنیم.

اعتصاب سراسری: فریاد خشم آلود مردم در مقابل ستم و گرانی

اعتصاب سراسری: فریاد خشم آلود مردم در مقابل ستم و گرانی

سازماندهی مردمی

سازماندهی مردمی گام اصلی بنای جامعه ی انسانی است.

سازماندهی مردمی پیش شرط رهایی از ستم طبقاتی است.

سازماندهی مردمی پیش شرط رهایی از ستم طبقاتی است.

به‌جای فدرالیسم و قوم‌گرایی به فکر قدرت اجتماعی باشیم – کورش عرفانی

مشکل در تمرکز قدرت در دست غیرکُرد و غیرآذری نیست، مشکل در تمرکز قدرت در دست حکومت است، هر حکومتی. راهکار در جدا شدن کُرد و آذری از مجموعه‌ی ایران نیست، در این است که قدرت اجتماعی در جای‌جای ایران شکل گیرد. نیاز به این است که شهروند ایرانی، آذری و خراسانی و خوزستانی و بلوچ و کُرد و غیره در سرنوشت اجتماعی خویش و نه در جست‌وجوی تعیین تکلیف قومی خویش فعال شوند.

خودسازماندهی یعنی…

خودسازماندهی یعنی تبدیل شدن به شهروندانی که در کنارهم از منافع خویش دفاع می کنیم.

خودسازماندهی یعنی قادر باشیم به طور جمعی مقابل قتل و ستم و استثمار قرار بگیریم.

خودسازماندهی یعنی قادر باشیم به طور جمعی مقابل قتل و ستم و استثمار قرار بگیریم.