کارگاه اندیشه ورزی Orange County

کارگاه اندیشه ورزی

کارگاه اندیشه ورزی

کارگاه اندیشه ورزی

(Irvine- Orange County)

به همت سازمان خودرهاگران

و انجمن گسترش زبان و فرهنگ ایرانی

موضوع: ایجاد شبکه های اجتماعی در خارج از کشور

ارائه ی موضوع از : دکتر کورش عرفانی

در این جلسه پس از طرح موضوع، حاضران بر مبنای قواعد مدیریت جلسه به گفتگو و همفکری پیرامون جنبه های نظری و عملی گسترش شبکه های اجتماعی میان ایرانیان داخل و خارج خواهند پرداخت و دیدگاه و پیشنهادهای خود را در مورد راهکارهای عملی ارائه خواهند داد.

زمان: یکشنبه 15 مه 2011

از ساعت 4 تا 7 بعداز ظهر

مکان:
Clubhouse of University Community Association
4530 Sandburg Way – IRVINE, CA 92612
( Two blocks after Wholesome Choice – Iranian Super Market)
For more information please call: (714) 538-2020