راه پیشنهادی خودرهاگران برای تغییر و تحول بنیادین

این دنیای پر از ستم را چگونه باید تغییر داد؟ از کجا باید شروع کرد؟

از فرد خودت آغاز کن. تغییر در فکر و رفتارت آغاز تغییر درجهان است. به انسان باور بیاور و آن چه انسان قادر است انجام دهد. به انسان و عظمت او و این که هر انسانی حق دارد در جامعه ای زندگی کند که در آن بتواند شکوفا شود و به سعادت و بهروزی دست یابد.

وقتی این باور را که انسان مداری نام دارد در وجودت فعال و نهادینه کردی، آن گاه با افرادی مثل خودت به تشکیل جمع هایی دست بزن. یعنی کار جمعی پیشه کن.

پس از آن که یک جمع تشکیل دادیم چه باید بکنیم؟

باید یک مسیر بلندمدت برای رسیدن به هدف داشته باشیم. یک مسیر طولانی که استراتژی نام دارد. این استراتژی گام به گام است.

گام نخست: حذف حاکمیت استبدادی و جایگزینی آن با دمکراسی متداول

گام دوم: کار فرهنگی در درون جامعه برای ترویج اندیشه ورزی و احترام به انسان و حقوق و کرامت او

گام سوم: از طریق شهروندان فرهیخته روابط اجتماعی را هر چه انسانی تر کردن.

گام چهارم: دگرگون ساختن روابط اقتصادی برای تغییر کل ساختارهای جامعه.

پس می شود دو پیش زمینه : باور انسان مداری و سازماندهی جمعی و

چهار گام: تغییر سیاسی، فرهیخته سازی فرهنگی، انسانی کردن روابط اجتماعی و تحول ماهوی ساختارهای اقتصادی.

در سایه ی این تلاش درازمدت و برنامه دار و هدفمند به جامعه ای می رسیم که در آن جان و کرامت انسان حفاظت می شود و اعضای آن شانس تعالی مادی و معنوی می یابند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*